مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

درباره ما

وظایف گروه تعرفه و اقتصاد برق و انرژی

1. پیشنهاد تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای تصویب در مراجع ذیصلاح و نظارت بر حسن اجرای آن
2. ارزیابی درآمد حاصل از فروش برق و پایش مستمر تراز منابع و مصارف مالی صنعت برق در سطوح مختلف و ارائه گزارش تحلیلی آن به مراجع ذیصلاح
3. ارزیابی عملکرد اقتصادی صنعت برق و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیم گیری
4. حصول اطمینان از وجود رویه واحد در محاسبه بهای برق در سطح کشور
5. بررسی تأثیر تعرفه های برق بر رفتار مشترکین، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و پیشنهاد اصلاح سیاستهای تعرفه ای
6. استفاده از ابزار تعرفه برای هدایت مصرف کنندگان به صرفه جویی انرژی، پیک سایی (بهبود منحنی بار) و جایگزینی بهینه بین حاملی
7. بررسی و پیشنهاد پرداخت هدفمند یارانه های برق با اولویت:
  •  کمک به مصرف کنندگان پایین تر از سطح الگوی مصوب
  •  کمک به مشترکین مولد اقتصادی 
  •  کنترل شاخص های اقتصاد کلان همچون تورم
  •  رعایت محدودیت ها و ضرورت های اقلیمی و منطقه ای 
8. ارتقاء نظام طراحی تعرفه های برق براساس روش های نوین و علمی با هدف بهبود بهره وری
9. حساسیت سنجی تاثیر عوامل اقتصادی بر هزینه تمام شده برق در کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیم گیر
10. پیشنهاد ضوابط، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های پذیرش مشترک، برقراری انشعاب، نیرو رسانی، چگونگی دریافت هزینه های نیرورسانی و فروش انرژی برای تصویب و ابلاغ توسط مراجع ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن