مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Collapseمجموعه قوانین
Expandقانون سازمان برق ایران
Expandقانون تأسیس وزارت نیرو
Expandقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
Expandقوانین برنامه توسعه کشور
Expandقوانین بودجه کل کشور
Expandقانون محاسبات عمومی کشور
Expandقانون ماليات بر ارزش افزوده
Expandقانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
Expandقانون حمايت از صنعت برق کشور
Expandقانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

قانون ماليات بر ارزش افزوده