مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1401
سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 1401/67210/20/100

شماره: 1401/67210/20/100
تاریخ: 1401/12/20
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادر تخصصي توانير
موضوع:
مصوبه اصلاح مقررات تامين برق مراكز استخراج رمزدارايي‌ها
مصوبه وزير
 موضوع مصوبه: اصلاح مقررات تامين برق مراكز استخراج رمزدارايي‌ها
مستند صدور مصوبه: مصوبه شماره151455/ت59368هـ مورخ 1401/8/22هيئت محترم وزيران و مصوبه اصلاحي به شماره 208683/ت60873 هـ مورخ 1401/11/10هيئت محترم وزيران
 
 به پيوست مقررات "تامين برق مراكز استخراج رمزدارايي‌ها" (ممهور به مهر دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق) كه جايگزين مقررات مصوبه شماره 100/20/10786/1400 مورخ 1400/01/16مي‌شود، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
علي اکبر محرابيان
وزير نيرو
رونوشت:
دفتر وزارتي
معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي
معاونت برق و انرژي
دفتر حقوقي