مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1401
سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 1401/66119/20/100

شماره: 1401/66119/20/100
تاریخ: 1401/12/13
از:
وزارت نيرو
به:
کليه شرکت‌هاي تابعه
موضوع:
ابلاغ تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت اجرا از اول اسفند سال 1401
 مصوبه وزير
موضوع مصوبه: تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها
مستند صدور مصوبه: بر اساس مصوبات هيئت وزيران به شماره هاي 171307/ت59907هـ مورخ 1401/09/16، 139261/ت59907هـ مورخ 1401/08/07، 12339158821هـ مورخ 11/10/1400، 176327/ت 55830 هـ مورخ 1397/12/27، 20205/ت 56539‌ﻫ مورخ 1398/02/24، 3224/ت 57568‌ﻫ مورخ 1399/01/19 و شماره ٨٢٣٥٧/ت٥٧٤٦٧ﻫ مورخ 1399/07/20.
 
بدينوسيله تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها براي كليه مشتركين تحت پوشش شركت‌هاي برق منطقه‌اي و توزيع نيروي برق به شرح پيوست (ممهور به مهر دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق) جهت اجراء از ابتداي اسفند، ابلاغ مي‌گردد.
 
 
 
 
 
علي اکبر محرابيان
وزير نيرو
رونوشت:
معاونت برنامه ريزي و اقتصادي
معاونت برق و انرژي
مكاتبات دفتر وزارتي
شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي
سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا)