مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1401
سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ١٤٠٠/٢٣٨٤٦/٢٠٠

شماره: ١٤٠٠/٢٣٨٤٦/٢٠٠
تاریخ: 1400/04/27
از:
وزارت نيرو
به:
شرکت مادر تخصصی توانیر
موضوع:
ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و اعمال بخشودگی های مربوطه در سال ۱۴۰۰
پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۲۲۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ بدینوسیله ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و اعمال بخشودگیهای مربوطه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر، برای ابلاغ به شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق، اعلام می گردد. شرکت های مذکور موظفند بار مالی ناشی از اعطای تخفیفات و بخشودگی ها و اجرای این ضوابط را برای دریافت مابه التفاوت مطابق مفاد قانون حمایت از صنعت برق و سایر قوانین مرتبط، به شرکت توانیر اعلام نمایند. در ایفای وظایف نظارتی دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق، شرکت مادر تخصصی توانیر موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مقررات را تهیه و به دفتر یادشده ارائه نماید.

۱- ضوابط عمومی فروش انرژی و انشعاب برق

۱-۱- تا زمان ابلاغ هزینه های جدید برقراری انشعاب، واگذاری انشعاب برق متقاضیان با قدرت پنج مگاوات و کمتر بر اساس هزینه های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۵ صورت پذیرد.

۲-۱- تا قبل از ابلاغ هزینه های اتصال به شبکه توسط شورای اقتصاد، اتصال به شبکه مشترکانی که متقاضی افزایش قدرت قراردادی با قدرت نهایی بیشتر از ۵ مگاوات هستند و متقاضیان انشعاب برق با قدرت بیش از ۵ مگاوات، به صورت علی الحساب بر اساس هزینه های مندرج در جدول شماره «۲» پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۵ صورت پذیرد. در اجرای بند «۲» مصوبه شماره ۱۴۵۹۳۷/ت۵۰۹۹۹ھ مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره ۹۸/۴۷۶۳۷/۳۰/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸، اتصال به شبکه این متقاضیان مشروط به خرید گواهی ظرفیت به میزان متناسب از طریق بورس انرژی و تحویل آن به شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق حسب مورد خواهد بود.

۳-۱- مطابق ماده واحده قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «ک» تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین بر اساس ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ معادل نه درصد (۹٪) است که شامل ۶ درصد مالیات (شامل ۱ درصد مالیات سلامت) و ۳ درصد عوارض می باشد. براساس بند «و» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی (مشترکان مشمول تعرفه ۳- الف) از پرداخت عوارض مذکور (۳ درصد) معاف می باشند.

۴-۱- در اجرای بند «ج» تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، شرکت های برق موظفند به میزان ده درصد (۱۰) بهای برق مصرفی را به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق دریافت نمایند تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدید پذیر و تکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، برق چاه های کشاورزی مجاز (مشترکان مشمول تعرفه ۳ - الف) و مشترکان موضوع بند (۳-۳) این بخشنامه مشمول پرداخت عوارض برق نمی گردند.

۵-۱- براساس جزء «۱۱» بند «الف» تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۴۰۰ کل کشور، در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، شرکت های برق موظفند مبلغ یکصد هزار ( ۱۰۰,۰۰۰ ) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی را برای یک سال در پنج مرحله (دورههای ۲ لغایت ۶، هر دوره بیست هزار ریال) در صورتحساب بهای برق واحدهای مسکونی درج و دریافت نمایند. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت این مبلغ معاف هستند.

٢- بخشودگی های هزینه برقراری انشعاب برق

۱-۲- کلیه مساجد، مصلی ها، اماکن صرفأ مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری، بر اساس تبصره ذیل بند «الف» ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق فقط برای فضای اصلی معاف می باشند. معافیت مذکور شامل بخش های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه نمی گردد.

۲-۲- گلزارها و یادمان شهدا بر اساس ماده (۲) مصوبه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت ۵۰۵۷۲ھ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ هیأت محترم وزیران، از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق شامل ستون های «۱» و «۲» جداول شماره «۱» و «۲» پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۵ حسب مورد، معاف می باشند. انشعاب مذکور شامل مصارفی به غیر از گلزار و یادمان شهدا نیست و در تعیین قدرت انشعاب باید انرژی مورد نیاز متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

۳-۲- بر اساس جزء «۵» بند «ق» تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، رده های بسیج (پایگاهها و حوزه ها) و موزه های دفاع مقدس از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق شامل ستون های «۱» و «۲» جداول شماره «۱» و «۲» پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ حسب مورد، معاف می باشند. مصارف غیرمتعارف انشعابهای مذکور مشمول معافیت نیست و در تعیین قدرت انشعاب باید انرژی مورد نیاز متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

۴-۲- بر اساس جزء «۲» بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و جزء «۹» بند «ق» تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با ارائه معرفی نامه از نهادهای فوق برای انشعاب واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان فقط برای یک بار مطابق الگوی مصرف حداکثر تا سقف ۲۵ آمپر تکفاز برای مناطق غیرگرمسیر و ۲۵ آمپر سه فاز برای مناطق گرمسیر از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق (ستونهای «۱» و «۲» جدول شماره «۱» پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۵) معاف می باشند.

۵-۲- بر اساس جزء «۲» بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانهای حمایتی، با ارائه معرفی نامه از نهادهای فوق برای انشعاب واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان فقط برای یک بار مطابق الگوی مصرف حداکثر تا سقف ۲۵ آمپر تکفاز برای مناطق غیر گرمسیر و ۲۵ آمپر سه فاز برای مناطق گرمسیر از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق (ستون های «۱» و «۲» جدول شماره «۱» پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۵) معاف می باشند. افراد تحت پوشش انجمن خیرین مسکن ساز که توسط انجمن مذکور با تایید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو معرفی می شوند، از معافیت مزبور برخوردار خواهند بود.

۶-۲- وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (ستون «۱» جداول شماره «۱» و «۲» پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۵ حسب مورد) برای تهویه و روشنایی تونل ها، چراغ های ویژه نقاط مه گیر، چراغ های چشمک زن در طول راه های کشور (موضوع ماده (۵۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می باشد. نیرورسانی و ایجاد تأسیسات روشنایی و نگهداری این تأسیسات به عهده وزارت راه و شهرسازی است.

۷-۲- جانبازان با درصد جانبازی بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و هریک از اعضای خانواده معظم شهدا، اسرا و مفقودالاثرها (شامل همسران، فرزندان و والدین) معرفی شده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران که فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب می باشند، به استناد تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳) و تبصره ذیل ماده (۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق (ستونهای «۱» و «۲» جدول شماره «۱» پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۵) برای یک بار ویک واحد مسکونی تاحد کنتور ۲۵ آمپر تکفاز در مناطق غیر گرمسیر و برای مناطق گرمسیر ۲۵ آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند. در خصوص جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این بند که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده اند، این معافیت به همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می گردد. ضمنا در خصوص جانبازان و آزادگان متاهل متوفی که دارای فرزند نباشند، معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می گردد. فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده باشند، از این معافیت برخوردار می باشند.

۸-۲- بر اساس بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق (ستونهای «۱» و «۲» جدول شماره «۱» پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۵) برای یک بار و یک واحد مسکونی تاحد کنتور ۲۵ آمپر تکفاز در مناطق غیر گرمسیر و برای مناطق گرمسیر ۲۵ آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند.

۹-۲- بر اساس ماده (۱۹) قانون حمایت از حقوق معلولان، افراد دارای معلولیت با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی برای انشعاب واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان فقط برای یک بار مطابق الگوی مصرف حداکثر تا سقف ۲۵ آمپر تک فاز برای مناطق غیرگرمسیر و ۲۵ آمپر سه فاز برای مناطق گرمسیر از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق (ستونهای «۱» و «۲» جدول شماره «۱» پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۵) معاف می باشند.

٣- بخشودگیهای هزینه برق مصرفی

۱-۳- بر اساس بند «ح» تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف (براساس دستورالعمل ابلاغی این بند) از پرداخت هزینه برق مصرفی معاف می باشند.

۲-۳- جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر (موضوع بند «الف» ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و فرزندان معظم شهدا (موضوع بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیرگرمسیر تا ۸۰ کیلووات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیر تا ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه معاف می باشند. نحوه محاسبه وفق دستورالعمل نحوه و توالی محاسبه صورتحساب بهای برق مصارف خانگی است.

۳-۳- فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، دار القرآن ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی، به استناد ماده (۱۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین یادمان شهدا در مکان هایی که تحت پوشش شهرداری ها و سازمان اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیستند، بر اساس تبصره ذیل ماده (۲) مصوبه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲ھ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ هیأت محترم وزیران، از پرداخت هزینه برق مصرفی معاف می باشند. بدیهی است مصارف بخش های جانبی غیر متعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه مشمول معافیت مذکور نمی گردند.

۴-۳- وزارت راه و شهرسازی از پرداخت بهای برق مصارف تهویه و روشنایی تونل ها، چراغ های ویژه نقاط مه گیر، چراغ های چشمک زن در طول راه های کشور و همچنین مساجد بین راهی (موضوع ماده (۵۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می باشد.
   
محسن بختيار
معاون برنامه ریزی و اقتصادی
رونوشت:
- جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو – مشاهده و رونوشت
- جناب آقای مهندس حایری معاون محترم برق و انرژی - مشاهده و رونوشت
- جناب آقای امانی مدیر کل محترم دفتر حقوقی - مشاهده و رونوشت
- جناب آقای عطایی فر سرپرست محترم دفتر وزارتی - مشاهده و رونوشت
تصویر نامه: