مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1401
سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ١٤٠٠/١٠٩٦١/٢٠/١٠٠

شماره: ١٤٠٠/١٠٩٦١/٢٠/١٠٠
تاریخ: 1400/02/01
از:
وزارت نیرو
به:
شركت مادرتخصصي توانير
موضوع:
مصوبه تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت اجرا از اول ارديبهشت سال ١٤٠٠

مصوبه وزیر

موضوع مصوبه: تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها
مستند صدور مصوبه: بر اساس مصوبات   شماره 176327/ت 55830 ﻫ مورخ 27/12/1397 و شماره   20205/ت 56539‌ﻫ مورخ 24/02/1398و شماره  3224/ت 57568‌ﻫ مورخ  19/01/1399 و شماره٦٢٤٢٤/ت٥٧٩٦٨‌ﻫ مورخ 04/06/1399 و شماره ٨٢٣٥٧/ت٥٧٤٦٧ﻫ مورخ 20/07/1399 هیئت محترم وزیران
 

 
     بدینوسیله تعرفه‌هاي برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت‌پوشش شرکت‌های برق منطقه‌اي و توزيع نيروي برق به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق) جهت اجرا از اول ارديبهشت سال 1400 تعيين می‌گردد. در اجراي مصوبات صدرالذکر براي اعمال تعرفه بازدارنده مشتركين پرمصرف، پيگيري و تكميل الزامات مذكور در مصوبه شماره100/20/10144/98 مورخ 08/01/1398، الزامي است. همچنين، در اجراي بند (ي) تبصره (8) قانون بودجه سال‌جاري، چنانچه هيئت محترم وزيران تصميمات جديدي در مورد نحوه محاسبه و دريافت تعرفه برق خانگي اتخاذ نمايد، متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
 

رضا اردکانیان
وزیر نیرو