مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1401
سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ١٠٠ / ٢٠ / ٥٢٠٨٤ / ١٤٠٠

شماره: ١٠٠ / ٢٠ / ٥٢٠٨٤ / ١٤٠٠
تاریخ: 1400/11/25
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادرتخصصي توانير
موضوع:
ابلاغ تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت اجرا از اول بهمن سال 1400
 مصوبه وزیر
موضوع مصوبه: تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها
مستند صدور مصوبه: بر اساس مصوبات شماره 176327/ت 55830 ﻫ مورخ 27/12/1397 و شماره  20205/ت 56539‌ﻫ مورخ 24/02/1398و شماره 3224/ت 57568‌ﻫ مورخ 19/01/1399 و شماره ٨٢٣٥٧/ت٥٧٤٦٧ﻫ مورخ 20/07/1399 و شماره12339158821هـ مورخ 11/10/1400
هیئت محترم وزیران
 
 
   بدینوسیله تعرفه‌هاي برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت‌پوشش شرکت‌های برق منطقه‌اي و توزيع نيروي برق به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق) جهت اجرا از اول بهمن سال‌جاری، تعيين می‌گردد. در اجراي مصوبات صدرالذکر براي اعمال تعرفه بازدارنده مشتركين پرمصرف رعايت موارد زير الزامي است:
الف) صورتحساب مشترکین، با اولویت مشترکین پرمصرف سال گذشته، می‌بایست به صورت ماهانه محاسبه و در اختیار آنان قرار گیرد.
ب) با هدف کنترل و مدیریت مصرف و ضرورت برنامه‌ریزی براي انجام اقدامات پیشگیرانه، ارسال اطلاعات هدفمند به منظور متقاعدکردن مشترکين به تغییر رفتار مصرفی دوره آینده ضروري است. در همين ارتباط لازم است طراحي و ارسال صورتحساب‌هايي براي پيش‌آگاهي بهنگام مشتركين پرمصرف برق صورت پذيرد.
ج) با هدف اطلاع مشترکين از ميزان مصرف و ايجاد زمينه اصلاح مصرف برق، سازوکار لازم به نحوي طراحي و اجرا مي‌شود که مشترکين، امکان پيش‌بيني و انتخاب پله مصرفي خود را داشته باشند. براي مشترکيني که سطح مصرف انتخابي خود را رعايت نمايند، پنج درصد تشويق اعمال می‌شود.
د) شرکت مادر تخصصي توانير مي‌بايست بر اساس اوقات اوج مصرف بحراني شبکه، ضرائب اوج مصرف بحراني را بنحوي اصلاح نمايد که موجب کاهش مصرف و مديريت بار گردد. در اين راستا تعيين و اعمال سهميه مصرف براي مناطق و مشترکين برق مجاز و مشترکين موظف به رعايت سهميه مصرف تعيين شده مي‌باشند. شرکت مادر تخصصي توانير ضمن حمايت از اقدامات بهينه‌سازي مصرف، امکان عرضه برق صرفه‌جويي شده را به ديگر مشترکين فراهم مي‌نمايد. سهميه اين مشترکين در اوقات محدوديت عرضه برق به ميزان صرفه‌جويي محقق شده، افزايش مي‌يابد.
هـ) با استفاده از فناوري‌هاي نوين، از جمله طراحي و بهره‌برداري از برنامه‌هاي كاربردي قابل استفاده در دستگاههاي تلفن همراه، امكان ارتقاء آگاهي مشتركين از نحوه محاسبه صورتحساب و همچنين برنامه‌هاي مديريت مصرف فراهم گردد.
و) با عنايت به طرح سؤالات، ابهامات و يا اعتراض برخي از مشترکین در مورد چگونگي عملكرد شركت‌ها در اجراي مصوبه هيئت محترم وزيران و ابلاغيه وزير نيرو، شرکت‌ مادر تخصصي توانير موظف است با تقویت سامانه‌های موجود، سامانه صداي مشترک را به صورت مستمر پايش کرده و به درخواست آنان با قید فوریت رسیدگی نماید.
ز) به منظور تدقیق اطلاعات و امكان راستی‌آزمائی توزيع مشتركين و مصرف در مناطق و فصول مختلف، شركت‌ مادر تخصصي توانير موظف است اطلاعات مربوط به توزيع مشتركين و مصرف و همچنين متوسط قيمت طبقات مصرفي مختلف را به صورت فصلی، به تفكيك هر شركت، استخراج و به معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت نيرو ارائه نمايد.
ح)با عنايت به تبصره (2) مصوبه شماره 123391/ت58821هـ مورخ 11/10/1400مبني بر تشويق مشتركاني كه امكان تغيير رفتار مصرفي خود را دارند اما مي بايست اقداماتي در اين زمينه صورت دهند، به شركت توانير اجازه داده مي شود، حسب تصويب هيئت مديره شركتها، ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن اطلاع رساني دقيق، همكاري لازم در اين زمينه با مشتركين صورت پذيرد.
ط) کلیه بخشودگی های هزینه برق موضوع بخشنامه "ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و اعمال بخشودگي هاي مربوطه در سال ١٤٠٠" که طی نامه شماره 200/23846/1400 مورخ 27/04/1400 ابلاغ شده است، لازم الاجرا می‌باشد.
 
علي اکبر محرابيان
وزير نيرو
رونوشت:
 معاونت برنامه ريزي و اقتصادي
معاونت برق و انرژي
دفتر وزارتي
 
تصویر نامه: