مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 99/10958/20/100

شماره: 99/10958/20/100
تاریخ: 1399/01/28
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادرتخصصي توانير
موضوع:
ابلاغ تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت اجرا از اول ارديبهشت سال 1399
مصوبه وزیر
موضوع مصوبه: تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها
مستند صدور مصوبه: مصوبات شماره 176327/ت 55830 هـ مورخ 27/12/1397 و شماره20205/ت 56539 هـ مورخ 24/02/ 1398و شماره 3224/ت 57568 ﻫ مورخ 19/01/1399هیأت محترم وزیران
 
 
     بدینوسیله تعرفه‌هاي برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت‌پوشش شرکت‌های برق منطقه‌اي و توزيع نيروي برق به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق) جهت اجرا از اول ارديبهشت سال 1399، تعيين می‌گردد. در اجراي مصوبات صدرالذکر براي اعمال تعرفه بازدارنده مشتركين پرمصرف، ضمن تاكيد بر ضرورت پيگيري و تكميل الزامات مذكور در مصوبه شماره100/20/10144/98 مورخ 08/01/1398، رعايت موارد زير الزامي است:
الف) با عنايت به اهميت توجه به ابعاد اجتماعي قيمت‌گذاري و مصرف انرژي الكتريكي، مرکزامور اجتماعي منابع آب و انرژي موظف است با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي و همچنين شركت مادرتخصصي توانير، تدابير و تمهيدات لازم را طراحي و ارائه نمايد.
ب) به منظور تسهيل شيوه‌هاي پرداخت و همچنين افزايش ضريب سلامت مشتركين و همچنين همكاران مرتبط با امور مشتركين، شركت مادرتخصصي توانير موظف است با استفاده از فناوري‌هاي نوين تدابيري اتخاذ نمايد تا ضمن حداقل‌سازي صدور و توزيع صورتحساب كاغذي، شيوه پرداخت نيز به صورت الكترونيكي و غيرحضوري انجام گردد.
     شركت‌ مادر تخصصي توانير موظف است گزارش اقدامات انجام‌شده خود و شركت‌هاي عملياتي (شركت‌هاي برق منطقه‌اي و شركت‌هاي توزيع نيروي برق) را به معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي ارائه نمايد.
 
                                                                                         رضا اردکانيان
                                                                                             وزير نيرو
 


 
رونوشت:
معاونت برنامه ريزي و اقتصادي
معاونت برق و انرژي
دفتر وزارتي
مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
 
تصویر نامه: