مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ٩٩/١٤٥٠٨/٣٠/١٠٠

شماره: ٩٩/١٤٥٠٨/٣٠/١٠٠
تاریخ: 1399/02/30
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادر تخصصي توانيـر
موضوع:
ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي هاي مربوطه در سال 1399

بدینوسیله ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و اعمال بخشودگی های مربوطه در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر جهت ابلاغ به شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق اعلام می گردد. کلیه شرکت های مذکور موظفند بار مالی ناشی از اعطای تخفیفات و بخشودگی ها و اجرای این ضوابط را جهت دریافت مابه التفاوت مطابق مفاد قانون حمایت از صنعت برق و سایر قوانین مرتبط، به شرکت توانیر اعلام نمایند. در ایفای وظایف نظارتی دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق، شرکت مادر تخصصی توانیر موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مقررات را تهیه و به دفتر یادشده ارائه نماید.

۱- ضوابط عمومی فروش انرژی و انشعاب برق

۱-۱- تا زمان ابلاغ هزینه های جدید برقراری انشعاب، واگذاری انشعاب برق در خصوص متقاضیان با قدرت پنج مگاوات و کمتر بر اساس هزینه های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره  ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ صورت پذیرد.

۲-۱- تا قبل از ابلاغ هزینه های اتصال به شبکه توسط شورای اقتصاد، اتصال به شبکه مشترکینی که متقاضی افزایش قدرت قراردادی بالای ۵ مگاوات هستند و متقاضیان با قدرت بیش از ۵ مگاوات، به صورت علی الحساب بر اساس هزینه های مندرج در جدول شماره ۲ پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ صورت پذیرد. در اجرای بند (۲) مصوبه شماره ۱۴۵۹۳۷/ت۵۰۹۹۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۹۸/۴۷۶۳۷/۳۰/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸، اتصال به شبکه این متقاضیان مشروط به خرید گواهی ظرفیت به میزان متناسب از طریق بورس انرژی و تحویل آن به شرکت مالک شبکه خواهد بود.

۳-۱- مطابق بند «ل» تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و همچنین بر اساس ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۹ معادل نه درصد (۹٪) است که شامل ۶ درصد مالیات (شامل ۱ درصد مالیات سلامت) و ۳ درصد عوارض می باشد. پر اساس بند «و» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی (مشترکین مشمول تعرفه ۳- الف) از پرداخت عوارض مذکور (۳ درصد) معاف می باشند.

۴-۱- در اجرای بند «ج» تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شرکت های برق موظفند به میزان ده درصد (۱۰٪) بهای برق مصرفی را به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق دریافت نمایند تا برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه گردد. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، برق چاههای کشاورزی مجاز (مشترکین مشمول تعرفه ۳- الف) و مشترکین موضوع بند (۳-۳) این بخشنامه مشمول پرداخت عوارض برق نمی گردند.

۲- بخشودگیهای هزینه برقراری انشعاب برق

۱-۲- کلیه مساجد، مصلی ها، اماکن صرفأ مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری، بر اساس تبصره ذیل بند «الف» ماده (۹۵) قانون برنامه ششم توسعه، از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق فقط برای فضای اصلی معاف می باشند. معافیت مذکور شامل بخش های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه نمی گردد.

۲۰۲- گلزارها و یادمان شهدا بر اساس ماده (۲) مصوبه شماره ۱۲۰۶۶۰ت/۵۰۵۷۲هـ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ هیأت وزیران، از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق شامل ستون های ۱ و ۲ جداول شماره ۱ و ۲ پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ حسب مورد، معاف می باشند. انشعاب مذکور شامل مصارفی به غیر از گلزار و یادمان شهدا نیست و در تعیین قدرت انشعاب باید انرژی مورد نیاز متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

۳۰۲- بر اساس جزء «۲» بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ر» تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با ارائه معرفی نامه از نهادهای فوق برای انشعاب واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان فقط برای یک بار مطابق الگوی مصرف حداکثر تا سقف ۲۵ آمپر تکفاز برای مناطق غیر گرمسیر و ۲۵ آمپر سه فاز برای مناطق گرمسیر از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق (ستونهای ۱ و ۲ جدول شماره ۱ پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵) معاف می باشند.

۴-۲- بر اساس بند «ذ» تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مدارس خیرساز با ارائه معرفی نامه از وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق شامل ستونهای ۱ و ۲ جداول شماره ۱ و ۲ پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ حسب مورد، معاف می باشند. انشعاب مذکور شامل مصارفی به غیر از مدارس نیست و در تعیین قدرت انشعاب باید انرژی مورد نیاز متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

۵-۲- بر اساس جزء «۲» بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی، با ارانه معرفی نامه از نهادهای فوق برای انشعاب واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان فقط برای یک بار مطابق الگوی مصرف حداکثر تا سقف ۲۵ آمپر تکفاز برای مناطق غیر گرمسیر و ۲۵ آمپر سه فاز برای مناطق گرمسیر از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق (ستون های ۱ و ۲ جدول شماره ۱ پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵) معاف می باشند. افراد تحت پوشش انجمن خیرین مسکن ساز که توسط انجمن مذکور با تایید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو معرفی می شوند، از معافیت مزبور برخوردار خواهند بود.

۶-۲- وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (ستون ۱ جداول شماره ۱ و ۲ پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ حسب مورد) برای تهویه و روشنایی تونل ها، چراغ های ویژه نقاط مه گیر، چراغ های چشمک زن در طول راه های کشور (موضوع ماده (۵۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می باشد. نیرورسانی و ایجاد تأسیسات روشنایی و نگهداری این تأسیسات به عهده وزارت راه و شهرسازی است.

۷-۲- جانبازان با درصد جانبازی بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و هر یک از اعضای خانواده معظم شهدا، اسرا و مفقودالاثرها (شامل همسر، فرزندان و والدین) معرفی شده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران که فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب می باشند به استناد تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳) و تبصره ذیل ماده (۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق (ستونهای ۱ و ۲ جدول شماره ۱ پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵) برای یک بار و یک واحد مسکونی تا حد کنتور ۲۵ آمپر تکفاز در مناطق غیر گرمسیر و برای مناطق گرمسیر ۲۵ آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند. در خصوص جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این بند که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده اند، این معافیت به همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می گردد. ضمنا در خصوص جانبازان و آزادگان متاهل متوفی که دارای فرزند نباشند، معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می گردد. فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده باشند از این معافیت برخوردار می باشند.

۸-۲ بر اساس بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق (ستونهای ۱ و ۲ جدول شماره ۱ پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵) برای یک بار و یک واحد مسکونی تا حد کنتور ۲۵ آمپر تکفاز در مناطق غیر گرمسیر و برای مناطق گرمسیر ۲۵ آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند.

۹-۲- بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق معلولان، افراد دارای معلولیت با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی برای انشعاب واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان فقط برای یک بار مطابق الگوی مصرف حداکثر تا سقف ۲۵ آمپر تک فاز برای مناطق غیرگرمسیر و ۲۵ آمپر سه فاز برای مناطق گرمسیر از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب برق (ستونهای ۱ و ۲ جدول شماره ۱ پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۴۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵) معاف می باشند.

٣- بخشودگیهای هزینه برق مصرفی

۱-۳- براساس بند «ی» تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در صورت رعایت الگوی مصرف (بر اساس دستورالعمل ابلاغی این بند) از پرداخت هزینه برق مصرفی معاف می باشند.

۲۰۳ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵) و بالاتر (موضوع بند «الف» ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و فرزندان معظم شهدا (موضوع بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیرگرمسیر تا ۸۰ کیلووات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیر تا ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه معاف می باشند. نحوه محاسبه وفق دستورالعمل نحوه و توالی محاسبه صورتحساب بهای برق مصارف خانگی است.

۳-۳- فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی، به استناد ماده (۱۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین یادمان شهدا در مکانهایی که تحت پوشش شهرداریها و سازمان اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیستند، بر اساس تبصره ذیل ماده (۲) مصوبه شماره ۱۲۰۶۶۰ت۵۰۵۷۲ھ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ هیأت وزیران، از پرداخت هزینه برق مصرفی معاف می باشند. بدیهی است مصارف بخش های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه مشمول معافیت مذکور نمی گردند.

۴-۳- وزارت راه و شهرسازی از پرداخت بهای برق مصارف تهویه و روشنایی تونل ها، چراغ های ویژه نقاط مه گیر، چراغ های چشمک زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی (موضوع ماده ۵۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می باشد.

رضا اردکانیان
وزير نيرو
رونوشت:
 - معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي
- معاونت برق و انرژي
- دفتر حقوقي
- دفتـر وزارتي
 
تصویر نامه: