مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1401
سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ٩٧/٤٣٢٠٠/٢٠/١٠٠

شماره: ٩٧/٤٣٢٠٠/٢٠/١٠٠
تاریخ: 1397/10/05
از:
وزارت نيرو
به:
شرکت مادر تخصصی توانیر
موضوع:
هزینه‌های برقراری انشعاب برق
در اجرای ماده «۴» قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ و به موجب ابلاغیه شماره ۵۵۶۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ معاونت اجرایی رئیس جمهور متضمن تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۵/۳ کارگروه تنظیم بازار در خصوص هزینه های برقراری انشعاب برق، به پیوست جداول هزینه های مذکور (ممهور به مهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) که جایگزین جداول موضوع بخشنامه شماره ۹۶/۳۲۱۹۴/۳۰/۱۰۰ مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ می شود، جهت اجرا از تاریخ ابلاغ، ارسال می گردد.
رضا اردکانیان
وزیر نیرو