مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

شماره موضوع از به تاریخ
٩٤/٣٠٩٣٨/٣٠/١٠٠ انشعاب برق برای چراغ‌ها و دوربین‌های راهنمایی و رانندگی وزارت نيرو کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق 23/06/1394
94/28569/30/100 ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي‌هاي مربوطه در سال 1394 وزارت نيرو شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتـقال و توزيع نيروي برق ايران «توانيـر» 1394/06/08