مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

شماره موضوع از به تاریخ
90/3482/30/100 تعرفه برق بيماري هاي خاص وزارت نيرو شركت مادر تخصصي توانير 05/10/1390
12560/30/100 بخشودگي هزينه برق مصرفي و انشعاب برق در سال 1390 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1390/04/11
90/4726/30/100 واگذاري انشعاب برق به تابلوهاي تبليغاتي وزارت نيرو كليه شركت هاي توزيع نيروي برق 18/02/1390
90/4444/30/100 بهاي برق ساعات اوج بار جايگاه هاي CNG وزارت نيرو جناب آقاي دكتر ميركاظمي، وزير محترم نفت 1390/02/13
90/20450/200 ابلاغ مصوبه وزير نيرو- تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت مصارف از ابتداي سال 1390 وزارت نيرو كليه شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 30/01/1390
90/767/200 ابلاغ مصوبه وزير نيرو- اصلاحيه تعرفه مصارف آب و كشاورزي وزارت نيرو كليه شركت هاي توزيع نيروي برق و برق منطقه اي 1390/01/20