مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

شماره موضوع از به تاریخ
71164/30/100 اعمال اصلاحات تعرفه توليد (صنعت و معدن) وزارت نيرو كليه شركت هاي برق منطقه اي-توزيع نيروي برق 17/11/1389
89/67065/200 ابلاغ مصوبه وزير نيرو- اصلاحيه بخشنامه شماره 200/64308/89 - تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها وزارت نيرو كليه شركت هاي برق منطقه اي-توزيع نيروي برق 1389/10/20
89/64308/200 ابلاغ مصوبه وزير نيرو - تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت مصارف از تاريخ 28/09/1389 تا پايان سال 1389 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و كليه شركت هاي توزيع نيروي برق 28/09/1389
30927/30/100 معافيت هاي برق در سال 89 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1389/03/26
10845/30/100 تعرفه برق تعاوني هاي صيادي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 07/02/1389