مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 34)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
101860/420 تخفيف در تعرفه برق مصرفي استان كردستان در زمستان 1385 وزارت نيرو جناب آقاي شعباني - نماينده محترم سنندج ، كامياران و ديواندره در مجلس شوراي اسلامي 20/12/1385
234/11/4237 اجراي بند 13 تبصره 2 قانون بودجه سال 85 و آيين نامه اجرايي شماره 112213/ت35999 مورخ 11/9/85 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/12/14
97916/30/100 بهاي برق نانوائيهاي سنتي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 06/12/1385
234/11/3897 كنتور چند تعرفه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/11/17
91493/350 مساعدت در تامين برق جايگاههاي CNG وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 14/11/1385
پ پ د 17/20- 19366 جايگاههاي دو منظوره CNG شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جناب آقاي دكتر احمديان - معاون محترم انرژي وزارت نيرو 1385/11/07
30/19-26812 جايگاههاي دو منظوره CNG وزارت نفت جناب آقاي مهندس فتاح - وزير محترم نيرو 05/11/1385
234/11/298 چگونگي اجراي تامين برق گلزار شهدا توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/10/12
77073/30/100 تامين برق گلزار شهدا وزرات نيرو جناب آقاي دكتر دهقان - معاون محترم رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران 19/09/1385
75788/350 بهاي برق مصرفي مشتركين پمپاژ آب كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/09/14