مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 31-40 (از 47)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
23/11/4370/2605 مشخصات فني روشنايي راههاي برون شهري در اجراي ماده 54 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 20/05/1381
29008/30/100 تهاتر بدهي برق با مبالغ قابل استرداد از محل كاهش قدرت وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/05/15
ح/م/641 كنتور پشتيبان توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 14/05/1381
23042/410 مسئوليت حفاظت و نگهداري پستها وخطوط وزارت نيرو سازمان توانير - معاونت محترم پژوهشي 1381/04/19
23/11/2369/2001 نصب وسايل اندازه گيري دو تعرفه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 17/04/1381
21224/30/100 واگذاري انشعاب 32 آمپر وزارت نيرو كليه شركتها ي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/04/12
19987/30/100 روشنايي معابر وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي ، سازمان آب و برق خوزستان و شركتهاي توزيع نيروي برق 08/04/1381
11/2391/255/1477 آبياري تحت فشار توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/03/22
23/11/1929/1125 اجراي تبصره ها و مصوبات قانوني در ارتباط با بهاي برق مصرفي و هزينه انشعاب توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 07/03/1381
12724/31/100 آبياري تحت فشار وزارت نيرو كليه سازمانهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/03/06