مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 47)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
23/11/8203 ارسال بخشنامه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 21/10/1381
11/8114/4512 تامين برق چاههاي كشاورزي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/10/16
خ/16129 پايگاههاي منطقه اي آموزشي انتقال خون سازمان انتقال خون ايران جناب آقاي دكتر حسن امين لو - مدير كل محترم دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 03/10/1381
23/15650 مراكز آموزشي پايگاههاي انتقال خون توانير جناب آقاي دكتر جليل زاده خويي - معاونت محترم اداري و مالي سازمان انتقال خون ايران 1381/09/23
11/7533/250/135 افزايش قدرت توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 16/09/1381
55386/30/100 كارمزد اقساط متقاضيان مشمول ماده 52 قانون برنامه سوم وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/09/11
11/7119/250/5659 برق رساني به متقاضيان چاههاي آب كشاورزي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 22/08/1381
23/11/6409 بهاي برق مصرفي كليه دفاتر مطبوعاتي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/07/24
23/11/5877/3473 برخورداري از تعرفه هاي مراكز آموزشي توانير سازمان انتقال خون ايران 07/07/1381
23/11/5811/3452 واگذاري انشعاب برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/07/06