مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 621/233785

شماره: 621/233785
تاریخ: 1381/12/13
از:
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
به:
جناب آقاي دكتر خوئي - معاون محترم اداري و مالي سازمان انتقال خون ايران
موضوع:
پايگاههاي منطقه اي آموزشي انتقال خون

سلام عليكم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 16129/خ مورخ 3/10/81 بدينوسيله پايگاههاي منطقه اي آموزشي انتقال خون تحت پوشش آن سازمان به شرح ذيل اعلام مي گردد .

1 - پايگاه منطقه اي آموزشي انتقال خون تهران

2 - پايگاه منطقه اي آموزشي انتقال خون مشهد

3 - پايگاه منطقه اي آموزشي انتقال خون شيراز

4 - پايگاه منطقه اي آموزشي انتقال خون اصفهان

5 - پايگاه منطقه اي آموزشي انتقال خون تبريز

6 - پايگاه منطقه اي آموزشي انتقال خون كرمانشاه

7 - پايگاه منطقه اي آموزشي انتقال خون اهواز

8 - پايگاه منطقه اي آموزشي انتقال خون زاهدان

9 - پايگاه منطقه اي آموزشي انتقال خون گلستان

دكتر حسن امين لو
مدير كل دفتر امور بهداشت و درمان
تصویر نامه: