مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 58266

شماره: 58266
تاریخ: 1381/11/16
از:
رياست جمهوري
به:
وزارت امور اقتصادي و دارايي
موضوع:
وصول عوارض
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و و صول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندكان خدمات و كالاهاي وارداتي كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 29331 مورخ 2/11/1381 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
سيد محمد خاتمي
رييس جمهور
رونوشت:

-دفتر مقام معظم رهبري ، كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي ، نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور ، دفتر رييس جمهور ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رييس جمهور ، ديوان محاسبات ، اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي ، دفتر هيات دولت ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، اداره كل امور مجلس ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ( جهت درج در روزنامه ) ابلاغ مي شود .

تصویر نامه: