مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 29331

شماره: 29331
تاریخ: 1381/11/02
از:
مجلس شوراي اسلامي
به:
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
موضوع:
وصول عوارض

لايحه شماره 191/20855 مورخ 19/1/1380 دولت در مورد چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه دريافتي از توليد كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد .

 

ماده 4 :
ماليات و عوارض دريافتي از برخي از خدمات به شرح زير تعيين مي گردد :

الف -  خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفن هاي ثابت و همراه ، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي ، خدمات بين المللي ، كارت هاي اعتباري معادل شش درصد ( 6% ) قيمت خدمات [ پنج درصد (5%) ماليات و يك درصد ( 1%) عوارض ]

ب - واگذاري خطوط تلفن همراه معادل بيست درصد ( 20% ) قيمت واگذاري ( به عنوان ماليات )

ج - برق و گاز مصرفي مشتركين ( به استثناء مصارف صنعتي ، معدني و كشاورزي ) و همچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحفاضي شهرها سه درصد ( 3% ) بهاي مصرفي آنها ( به عنوان عوارض ) .

 

مهدي كروبي
رييس مجلس شوراي اسلامي
تصویر نامه: