مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 28456

شماره: 28456
تاریخ: 1381/12/13
از:
رياست جمهوري
به:
وزارت صنايع و معادن
موضوع:
جريمه تاخير در پرداخت برق مصرفي شركت هاي وابسته به وزارت صنايع و معادن
با سلام ،

احتراماً عطف به نامه شماره 4749/211 مورخ 7/7/1380 و پيرو رونوشت نامه شماره 58580 مورخ 20/3/1381 در خصوص مطالبه و اخذ مبالغي تحت عنوان جريمه تاخير در پرداخت برق مصرفي شركت هاي وابسته به وزارت صنايع و معادن توسط وزارت نيرو ، با ايفاد تصوير نامه شماره 410/35191 مورخ 12/6/1381 وزارت مزبور اعلام مي دارد :

همانگونه كه طي نامه شماره 58580 مورخ 20/3/1381 اعلام شده است :

« هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 109 مورخ 10/4/1380 تصريح نموده است : ماده ( 9 ) قانون سازمان برق ايران و تبصره يك آن ، ناظر به تعيين تعرفه هاي برق مشتمل بر جدول نرخ و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اخذ وجوهي از قبيل وام حق اشتراك است و ظهور در تعيين خسارت تاخير تاديه بهاي برق مصرفي ندارد »

مع الوصف وزارت نيرو مي تواند وفق مقررات قانوني مربوط ، نسبت به قطع برق مشتركين بدهكار اقدام نمايد .

بهمن جواديان
معاون دفترامور حقوقي دولت
رونوشت:

- وزير نيرو
تصویر نامه: