مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23/17564

شماره: 23/17564
تاریخ: 1381/10/23
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
ارسال پاسخ
باعنايت به آنكه پاره اي از سوالات مديران عامل محترم شركتهاي توزيع در سمينار 9 و 10 دي ماه پاسخ داده نشده مراتب را به شرح ذيل به استحضار مي رساند :

پمپاژ مجدد

مشتركين پمپاژ مجدد تنها در صورتيكه پروانه آنها از سوي سازمان آب منطقه اي صادر شده باشد بهاي برق مصرفي را با بند الف تعرفه كشاورزي پرداخت خواهد نمود . متقاضيان خواهان پمپاژ مجدد با مجوزات صادره توسط جهاد تا زماني كه پروانه سازمان آب را ارائه نكرده باشند مي توانند مشمول تعرفه 5-4 گردند به هر حال در مورد وضعيت مشتركين پمپاژ مجدد بررسي هايي در دست انجام است كه متعاقباً  نظر قطعي به اطلاع خواهد رسيد .

وجود چند انشعاب در يك واحد

در صورتيكه در يك واحد يا پلاك ثبتي چند فعاليت با تعرفه هاي مختلف انجام گيردمي توان قدرت انشعاب را تفكيك و يا براي هر فعاليت انشعاب جداگانه اي تقاضا نمود .

وجود چند انشعاب با يك كاربري در يك واحد يا پلاك ثبتي با يك مجوز ممنوع است .

صدور پروانه از طرف وزارت تعاون

در اين مورد بررسي خواهد شد و در آيين نامه جديد منعكس ميگردد .

ايجاد تسهيلات براي انبوه سازان

در ماده 138 قانون برنامه سوم مقرر شده كه هزينه انشعاب واحد هاي در سطح و ارتفاع مشابه باشد كه اين مسئله در آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق رعايت شده است . محاسبه هزينه هاي انشعاب برابر و همچنين مفاد ماده 67-4 و 70-4 در جهت حمايت از انبوه سازان مي باشد .

انتقال انشعاب

بر اساس اصلاح انجام شده در ماده 3-41-4 در الحاقيه شماره 2 انتقال انشعاب بر اساس قانون انتقال داخلي محسوب مي شود .

در مورد نحوه تقسيط ، مقررات مربوط به تامين برق در خارج از شهر ، بازفروش روستايي ، كد خانوار ، تهيه سيستم جامع مكانيزه مشتركين ، لوازم اندازه گيري ، در نظر گرفتن موادي در آيين نامه كه مشترك گرايي در آن شفاف ديده شود و ساده سازي آيين نامه پيشنهادات ارائه شده مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

بهمن مسعودي
معاون توسعه و امور اقتصادي
رونوشت:

- جناب آقاي لوايي جهت استحضار
- دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
- دبيرخانه
تصویر نامه: