مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23/11/8423

شماره: 23/11/8423
تاریخ: 1381/11/02
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
اجراي معافيت بهاي برق مصرفي جانبازان 50% به بالا
پيرو اطلاعيه شماره 15255/7691/11/23 مورخ 4/11/79 در رابطه با اجراي ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان ، خواهشمند است دستور فرماييد از تاريخ ابلاغ اين اطلاعيه معافيت بهاي برق مصارف خانگي جانبازان 50% به بالا بصورت زير محاسبه گردد .

1 - مصارف برق ماهيانه تا 80 كيلو واتساعت در مناطق معمولي و 100 كيلوواتساعت در مناطق گرمسير از پرداخت بهاي برق مصرفي معاف مي باشند .

2 - چنانچه مصارف برق ماهيانه بيش از 80 كيلو واتساعت در مناطق معمولي و 100 كيلو واتساعت در مناطق گرمسير باشد ، ابتدا بهاي برق كل كيلوواتساعت مصرفي بر اساس تعرفه خانگي محاسبه و سپس معافيت مربوطه ( بهاي برق 80 كيلوواتساعت مصرف ماهانه در مناطق معمولي و 100 كيلوواتساعت مصرف ماهانه در مناطق گرمسير ) از آن كسر مي گردد .

ضمناً ، بار مالي ناشي از معافيت بهاي برق مصرفي خانگي و هزينه انشعاب جانبازان مرتبط با مصوبه مورد اشاره را به معاونت برنامه ريزي سازمان توانير اعلام تا بر اساس آن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معادل آنرا در بودجه سالانه پيش بيني و در اختيار وزارت نيرو قرار دهد .

محمد احمديان
معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- گروه بازرسي و رسيدگي به شكايات وزارت نيرو بازگشت به نامه شماره 515/58725 مورخ 26/9/81 جهت اطلاع و اقدام لازم
- معاونت توسعه و امور اقتصادي - دفتر مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: