مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/9263

شماره: 11/9263
تاریخ: 1381/12/21
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
ابلاغ مصوبات
به پيوست مصوبات زير جهت استحضار و اقدام در موارد مقتضي ابلاغ مي گردد :

- « آيين نامه مصرف هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي اهدا مي شود .» ( شماره 60271/ ت 26443 هـ - مورخ 28/11/1381 )

- « آيين نامه اجرايي تبصره ( 1 ) ماده ( 17 ) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 »

( شماره 36164 / ت 25088 هـ - مورخ 26/11/1381 ) 

- « آيين نامه اجرايي تبصره ( 3 ) ماده ( 17 ) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 »

( شماره 35216 / ت 25088 هـ - مورخ 26/11/1381 )

- « آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران » ( شماره 48013/ ت 23251 هـ - مورخ 11/12/1381 )

- « آيين نامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غير متبوع مستخدم » ( شماره 53968 / ت 24649 هـ - مورخ 25/10/1381 )

مسعود حجت
قائم مقام معاون امور برق و سازمان توانير
رونوشت:

- كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
- كليه معاونتها ، مشاوران ، دفاتر مستقل و مجريان سازمان توانير
تصویر نامه: