مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 25)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
82423/30/100 ابلاغ الحاقيه شماره (1) آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي ، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان توانير 28/12/1379
23/11/9190 اجراي ماده 52 قانون برنامه سوم توانير كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان 1379/12/28
23/11/7894/15644 ارسال فرم قرارداد فروش برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 11/11/1379
232/11/7877/15527 عدم قطع برق اماكن گمركي توانير به كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1379/11/11
23/11/7691/15255 اجراي ماده 13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان توانير كليه شركتهاي بر ق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 04/11/1379
23/11/7660/15236 تفكيك ، كاهش و ابطال انشعاب برق واحد هاي آموزشي و مساجد توانير كليه شركتهاي بر ق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1379/11/03
23/11/6567/13291 تبيين آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 22/09/1379
40817/30/100 ابلاغ آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1379/07/02
23/11/3848/8352 هزينه هاي انشعاب برق مزارع تكثير و پرورش آبزيان توانير كليه شركتهاي بر ق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 14/06/1379
ح/م/1448 تامين برق واحد هاي مسكوني توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1379/05/31