مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 33)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
34/864 افزايش 10 درصد حق انشعاب برق براي سال 1375 سازمان برنامه و بودجه وزارت نيرو 28/12/1374
9853/100 هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق جهت اجرا از ابتداي سال 1375 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/12/28
37210/9839/100 بهاي برق مصرفي صنايع خاص ( موضوع بند ز تبصره تعرفه صنعتي ) وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 28/12/1374
9729/100 اعمال تعرفه هاي برق در سال 1375 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/12/27
31470/9041/100 تامين برق متقاضيان بيش از دو مگا وات وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 25/11/1374
254/5564 اعلام شماره حساب جاري وزارت نيرو معاونت محترم مالي 1374/11/08
11/7244/17180 تعرفه هاي سازمان صدا و سيما و بدهي معوقه آن سازمان وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 07/11/1374
11/6630/15698 چگونگي اعمال بند ب ماده 48 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در موارد توسعه شبكه در مناطق شهري وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/10/10
11/6536 فرم قرارداد فروش برق مشتركين وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 05/10/1374
22900/6795/100 نرخ تضميني و شرايط عمومي خريد برق از نيروگاههائي كه با سرمايه بخش تعاوني و خصوصي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/09/18