آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق سال 1373

آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق سال 1373

 آيين نامه فوق طي بخشنامه شماره 295/100 مورخ 72/12/24  به كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان ابلاغ گرديد.

فصل 1: تعاريف

 
ماده 16: انواع انشعابهاي برق
ماده 2: مشترك
ماده 3: شركت
ماده 4: شبكه فشار ضعيف عمومي
ماده 5: شبكه هاي فشار قوي عمومي
ماده 6: خطوط نيرورساني اختصاصي
ماده 7:خط سرويس ( در شبكه فشار ضعيف )
ماده 8: وسايل اندازه گيري
ماده 9: نقطه تحويل
ماده 10: تاسيسات برقي مشترك
ماده 11: قرارداد برقراري انشعاب برق
ماده 12: انشعاب برق
ماده 13: انشعاب برق فشار ضعيف
ماده 14: انشعاب برق فشار قوي
ماده 15: تامين برق
ماده 1: متقاضي

فصل 2: مقررات عمومي تامين برق

 
ماده 39: انجام تعهدات متقاضيان برق توسط شركت
ماده 36: انصراف متقاضي از اجراي قرارداد
ماده 37: تعيين خسارات و ساير هزينه ها
ماده 38: قراردادها
ماده 32: قطع موقت انشعاب برق
ماده 33: برقراري مجدد انشعاب برق
ماده 34: برچيدن دايم انشعاب برق
ماده 35: باز فروش برق
ماده 26: تعهدات ناشي از صدور صورتحساب
ماده 27: تغيير در مصرف
ماده 28: دسترسي به اماكن
ماده 29: نحوه استفاده مشترك از انشعاب برق
ماده 30: مداومت جريان برق
ماده 31: اصلاح و تعويض وسايل و لوازم انشعاب
ماده 22: جابجايي لوازم و وسايل عمومي شركت
ماده 23: تغيير مكان خارجي انشعاب برق
ماده 24: تغيير نام پرونده
ماده 25: تعيين مقدار قدرت و انرژي تحويلي به مشترك
ماده 18: ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف توليد ( صنعت و معدن )
ماده 19: ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف توليد كشاورزي
ماده 20: نصب كنتور و وسايل اندازه گيري
ماده 21: تغيير مكان داخلي وسايل اندازه گيري
ماده 17: شرايط درخواست برقراري و هر گونه تغيير در برقراري انشعاب برق

فصل 3: هزينه هاي تامين برق

 
ماده 48: تامين برق مجموعه هاي مسكوني ، تجاري ، عمومي ، پاساژها و بلوك هاي ساختماني
ماده 49:
ماده 50:
ماده 51:
ماده 46: تامين برق يك يا چند متقاضي فشار ضعيف خارج از محدوده خدمات شهري
ماده 47: تامين برق شهرك هاي صنعتي و مسكوني
ماده 43: بهره برداري از تاسيسات نيرو رساني
ماده 44: زمين پست
ماده 45: هزينه زمين
ماده 42: تاسيسات نيرورساني اختصاصي
ماده 40: شرايط عمومي
ماده 41: قدرت تحويلي ( ديماند ) به متقاضيان در ولتاژهاي مختلف

فصل 4: انشعاب آزاد

 
ماده 52: انشعاب آزاد
ماده 53: چگونگي برقراري انشعاب
ماده 54: تضمين خريد برق و پرداخت بهاي برق

فصل 5: افزايش يا كاهش قدرت قراردادي

 
ماده 55: افزايش قدرت
ماده 56: هزينه هاي افزايش قدرت
ماده 57: تجاوز از قدرت قراردادي
ماده 58: كاهش قدرت

فصل 6: تفكيك و ادغام انشعاب

 
ماده 59: تفكيك و ادغام انشعاب
ماده 60: شرايط تفكيك و ادغام

فصل 7: موارد متفرقه

 
ماده 61: هزينه هاي متفرقه
ماده 62: حكميت
ماده 63: تفسير آيين نامه

جداول 1 : چگونگي تامين برق شهركهاي صنعتي و مسكوني


 

 

   

ولتاژ خط نيرو رساني به شهرك

   

11 و 20 و 33 كيلوولت (فشار متوسط)

63 و 66 و 132 كيلوولت (فوق توزيع)

230 و 400 كيلوولت (انتقال)

ولتاژ تحويلي به متقاضي

فشار ضعيف

1 - بهره بردار بايستي خط فشار متوسط نيرو رساني به شهرك را احداث نمايد .

2 - موسسه بهره بردار بايستي خطوط فشارمتوسط و خطوط فشار  ضعيف داخلي شهرك را احداث نمايد . (همچنين تاسيسات روشنايي معابر درصورت نياز شهرك)

تبصره:
   در صورت توافق شركت و موسسه بهره بردار ، احداث تمام يا قسمتي از خطوط ياد شده در بند 2 ميتواند به تدريج توسط شركت برق انجام شود بدين ترتيب كه با تعيين رقم مشخصي بر روي قيمت هر متر مربع زمين يا در ازاء هر پلاك زمين (يا هر واحد مسكوني در شهرك هاي مسكوني ) از متقاضيان واحد هاي شهرك در هنگام عقد قرارداد فروش واحدهاي مذكور قدر سهم هزينه احداث تاسيسات داخل شهرك دريافت و به حساب شركت برق واريز گردد .

3 - متقاضيان هزينه هاي سطر 1-4 و 2-4 و 3-4 را بر حسب مورد پرداخت نمايد .

4 - در صورتيكه در طرح جامع شهرك پستهاي توزيع زميني پيش بيني شده باشد بايستي زمينهاي آن توسط موسسه بهره بردار به شركت واگذار گردد در اين صورت تا سه سال پس از بهره برداري از شهرك متقاضيان برق - موسسه داخل شهرك از پرداخت هزينه هاي ستون (7) معاف هستند.

5 - احداث پستهاي توزيع داخل شهرك به عهده شركت برق مي باشد.

6 - متقاضيان داخل شهرك از پرداخت هزينه هاي ستون (9) معاف هستند.

7 - اگر خط نيرو رساني به شهرك از پست فوق توزيع منشعب شده باشد، متقاضيان برق داخل شهرك از پرداخت 50% از هزينه هاي ستون (6) معاف هستند .

 

 

 

 

1 - موسسه بهره بردار بايستي خط فوق توزيع نيرو رساني به شهرك را احداث نمايد.

2 - موسسه بهره بردار بايستي خطوط فوق توزيع ، خطوط فشار متوسط و خطوط فشار ضعيف داخلي شهرك را احداث نمايد. (همچنين تاسيسات روشنايي معابر در صورت نياز شهرك )

تبصره :
    در صورت توافق شركت و موسسه بهره بردار ، احداث تمام يا قسمتي از خطوط ياد شده در بند 2 ميتواند به تدريج توسط شركت برق انجام شود بدين ترتيب كه با تعيين رقم مشخصي بر روي قيمت هر متر مربع زمين يا در ازاء هر پلاك زمين (يا هر واحد مسكوني در شهرك هاي مسكوني ) از متقاضيان واحد هاي شهرك در هنگام عقد قرارداد فروش واحدهاي مذكور قدر سهم هزينه احداث تاسيسات داخل شهرك دريافت و به حساب شركت برق واريز گردد .

3 - واگذاري محل پست يا پستهاي فوق توزيع بر عهده موسسه بهره بردار و احداث آن بر عهده شركت است.

 4 - در صورتيكه در طرح جامع شهرك پستهاي توزيع زميني پيش بيني شده باشد بايستي زمينهاي آن توسط موسسه بهره بردار به شركت واگذار گردد در اين صورت تا سه سال پس از بهره برداري از شهرك متقاضيان برق داخل شهرك از پرداخت هزينه هاي ستون (7) معاف هستند.

 5 - احداث پستهاي توزيع داخل شهرك به عهده شركت برق مي باشد.

6 - متقاضيان داخل شهرك از پرداخت هزينه هاي ستون (9) و (6)  معاف هستند .

7 - اگر خط نيرو رساني به شهرك از پست انتقال منشعب شده باشد، متقاضيان برق داخل شهرك از پرداخت 50% از هزينه هاي ستون (4) معاف هستند .

 

 

1 -  موسسه بهره بردار بايستي خط انتقال نيرو رساني به شهرك را احداث نمايد.

2 -  موسسه بهره بردار بايستي خطوط انتقال ، خطوط فوق توزيع و خطوط فشار متوسط و خطوط فشار ضعيف داخلي شهرك را احداث نمايد.(همچنين تاسيسات روشنايي معابر در صورت نياز شهرك)

تبصره :
    در صورت توافق شركت و موسسه بهره بردار ، احداث تمام يا قسمتي از خطوط ياد شده در بند 2 ميتواند به تدريج توسط شركت برق انجام شود بدين ترتيب كه با تعيين رقم مشخصي بر روي قيمت هر متر مربع زمين يا در ازاء هر پلاك زمين (يا هر واحد مسكوني در شهرك هاي مسكوني ) از متقاضيان واحد هاي شهرك در هنگام عقد قرارداد فروش واحدهاي مذكور قدر سهم هزينه احداث تاسيسات داخل شهرك دريافت و به حساب شركت برق واريز گردد .

3 - واگذاري محل پست يا پستهاي انتقال و فوق توزيع بر عهده موسسه بهره بردار و احداث آن بر عهده شركت است.

4 - در صورتيكه در طرح جامع شهرك پستهاي توزيع زميني پيش بيني شده باشد بايستي زمينهاي آن توسط موسسه بهره بردار به شركت واگذار گردد در اين صورت تا سه سال پس از بهره برداري از شهرك متقاضيان برق داخل شهرك از پرداخت هزينه هاي ستون (7) معاف هستند.

 5 - احداث پستهاي توزيع داخل شهرك به عهده شركت برق مي باشد.

6 - متقاضيان داخل شهرك از پرداخت هزينه هاي ستون (9) و (6) و (4) معاف هستند.

33 و 20 و 11 كيلوولت (فشارمتوسط) 

1 - موسسه بهره بردار بايستي خط فشار متوسط نيرو رساني به شهرك را احداث نمايد.

 2 - موسسه بهره بردار بايستي خطوط فشار متوسط داخلي شهرك را احداث نمايد.(همچنين تاسيسات روشنايي معابر در صورت نياز شهرك)

 3 - اگر خط نيرو رساني به شهرك از پست فوق توزيع منشعب شده باشد با متقاضيان داخل شهرك از نظر هزينه هاي ستون (6) بر اساس بند 1-3 عمل مي شود.

 

 

 

 

  1 - موسسه بهره بردار بايستي خط فوق توزيع نيرو رساني به شهرك را احداث نمايند.

2 -- موسسه بهره بردار بايستي خطوط فوق توزيع  وخطوط فشار متوسط داخلي شهرك را احداث نمايد.(همچنين تاسيسات روشنايي معابر در صورت نياز شهرك)

3 - واگذاري محل پست يا پستهاي فوق توزيع بر عهده موسسه بهره بردار و احداث آن بر عهده شركت است.

4- متقاضيان داخل شهرك از پرداخت هزينه هاي ستون (6)  معاف هستند .

5 -  اگر خط نيرو رساني به شهرك از پست انتقال منشعب شده باشد ، متقاضيان برق داخل شهرك از پرداخت 50% از هزينه هاي ستون (4) معاف هستند .

1 -  موسسه بهره بردار بايستي خط انتقال نيرو رساني به شهرك را احداث نمايد.

2 -- موسسه بهره بردار بايستي خطوط انتقال ،خطوط فوق توزيع  و خطوط فشار متوسط داخلي شهرك را احداث نمايد . (همچنين تاسيسات روشنايي معابر در صورت نياز شهرك)

3 - واگذاري محل پست و  پستهاي فوق توزيع بر عهده موسسه بهره بردار و احداث آن بر عهده شركت است.

4 - متقاضيان داخل شهرك از پرداخت هزينه هاي ستون (6) و (4)  معاف هستند .

 

 

1 - در كليه حالات نصب توسط شركتهاي برق به تدريج و با توجه به چگونگي روند رشد بار مورد نياز انجام مي پذيرد.

2 - منظور از ستونهاي جدول ،  ستونهاي جدول  "هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق" مي باشد.

جداول 2 : هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب

 

شرح

سهم متقاضي از هزينه متوسط احداث تاسيسات براي تامين يك كيلووات تقاضاي برق

پرداختي بابت هر كيلووات تقاضاي برق
(10)

توليد
(هزينه انشعاب)
(1)

انتقال
400,230
كيلوولت

فوق توزيع
132,66,63

توزيع (فشارمتوسط)
33,20,11
كيلوولت

توزيع فشارضعيف
230/400 ولت

 

خط
(2)

پست
(3)

خط
(4)

پست
(5)

خط
(6)

پست

زمين*
(7)

تجهيزات
(8)

خط
(9) 

واگذاري انشعاب روي ولتاژ 230 با 400 كيلو ولت

1

تغذيه از پست انتقال
(230 ، 400 كيلوولت)

قيمت تمام شده

71400 

 105000

 0.25 ×165000

-

-

-

-

-

-

860250

تخفيف ويژه سال 1373

طبق ماده 51

 -

طبق ماده 51

مبلغ دريافتي از متقاضي در سال 73

 -

واگذاري انشعاب روي ولتاژ 63 ، 66 يا 132 كيلوولت
**(تاديماند 15 مگاوات) 

1-2 

تغذيه از پست انتقال
(230 ،400 كيلووات) 

قيمت تمام شده 

595000 

88000 

138000 

45000×0.5 0.25×130000

 -

 -

 -

 876000

تخفيف ويژه سال 1373 

 100%

60% 

 60%

 60%

60% 

 -

 -

87.2% 

مبلغ دريافتي از متقاضي در سال 73 

35200

55200

18000×0.5 52000×0.25

-

 -

 -

 112400

2-2

 تغذيه از پست فوق توزيع
(63 ، 66 ، 132
كيلوولت)

قيمت تمام شده

595000 

88000

138000 

45000 130000×0.25

 -

 -

898500 

تخفيف ويژه سال 1373

100%

 60%

60%

60%

60%

 -

 -

86.5%

مبلغ دريافتي از متقاضي در سال 73

0

 35200

55200

18000 

52000×0.25

 -

 -

 -

  121400

واگذار ي انشعاب روي ولتاژ 11 ، 20 يا 33 كيلوولت
**(تاديماند 15 مگاوات)

1-3

تغذيه از پست فوق توزيع
(63 ، 66 ، 132 كيلوولت)

قيمت تمام شده

476000 70000

110000 

 36000

 104000

40000×0.5

 -

 -

816000 

تخفيف ويژه سال 1373

100% 

50% 

50% 

50%

50% 

30% 

 -

 -

 -

78.7%

مبلغ دريافتي از متقاضي در سال 73

 35000

55000

 18000

52000 

 28000×0.5

 -

 -

 -

 174000

2-3

تغذيه از شبكه فشارمتوسط
(11 ، 20 ، 33كيلوولت)

قيمت تمام شده

476000 

 70000

110000 

36000 

104000 

40000 

 -

 -

 -

836000 

تخفيف ويژه سال 1373

100% 

50%

 50%

50% 

50% 

30% 

 -

77.5%

مبلغ دريافتي از متقاضي در سال 73

 0

35000 

55000 

18000 

 52000

28000 

 -

188000

واگذاري انشعاب فشار ضعيف

1-4

تغذيه از پست فشارمتوسط
(11 ، 20 ، 33كيلوولت)

قيمت تمام شده

357000 

53000 

 83000

27000 

 78000

29000 

10% قيمت عادلانه يك مترمربع زمين 

 35000

 -

662000+10% قيمت عادلانه يك مترمربع زمين  

تخفيف ويژه سال 1373

 100%

63% 

63% 

63%

63% 

30% 

-

30%

 -

79.8%

مبلغ دريافتي از متقاضي در سال 73

19610 

30710 

9990 

 28860

20300 

10% قيمت عادلانه يك مترمربع زمين  

24500

 -

133970+10% قيمت عادلانه يك مترمربع زمين 

2-4

تغذيه ازشبكه فشارضعيف
(30 كيلووات و بالاتر)

قيمت تمام شده

357000

53000 

 83000

27000 

 78000

29000

10% قيمت عادلانه يك مترمربع زمين  

35000 

30000

692000+10% قيمت عادلانه يك مترمربع زمين  

تخفيف ويژه سال 1373

100% 

63%

63%

63%

63%

30%

-

 30%

30%

77.6%

مبلغ دريافتي از متقاضي در سال 73

19610

30710

9990

28860

20300

10% قيمت عادلانه يك مترمربع زمين  

24500 21000

154970+10% قيمت عادلانه يك مترمربع زمين  

 

3-4

***
تغذيه از شبكه فشارضعيف
(25 آمپر 3 فاز و كمتر)

قيمت تمام شده

43000 

 6300

9900 

 3200

9300 

3500

2% قيمت عادلانه يك مترمربع زمين  

4200

3600 

83000+2% قيمت عادلانه يك مترمربع زمين  

تخفيف ويژه سال 1373

100%

86%

86% 

86% 

86%

30%

 100%

30%

28%

85.5% +
قيمت زمين

مبلغ دريافتي از متقاضي در سال 73

0

882 

 1386

448

1302

2450 

-

2940

2592

12000 

 

( هزينه ها بر حسب ريال )

*      هزينه زمين فقط از متقاضيان فشار ضعيف كه برق آنها توسط پست زميني تامين مي شود دريافت خواهد شد .
**    واگذاري انشعاب با ديماند 15 مگا وات و بالاتر طبق مفاد ماده 51 خواهد بود .
***  در مورد اين سطر ، سهم متقاضي و مبالغ ارائه شده به ازاء تامين برق يك آمپر تك فاز محاسبه شده است .
توجه : در تمام موارد فوق كليه هزينه هاي خطوط نيرو رساني از شبكه عمومي موجود تا نقطه تحويل (محل نصب وسايل اندازه گيري) و همچنين هزينه وسايل اندازه گيري بر عهده متقاضي است (تهيه و نصب فيدر تغذيه كننده در پست برق بر عهده شركت است) . در مورد بند 3-4 شركت بازاء هر انشعاب خانگي علاوه بر هزينه وسايل اندازه گيري ، حداكثر 25 متر خط سرويس بطور رايگان احداث مينمايد . اگر شركت به منظور استفاده ساير متقاضيان آينده ، كابل نيرو رساني را با مقطع بيشتر در نظر بگيرد ، شركت بايستي تفاوت هزينه مربوط را تقبل نمايد.