مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

بخشنامه‌هاي پرمراجعه

موضوع شماره تاريخ

ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي مربوطه در سال 1400 
 
200/ 23846/ 1400 27/ 04/ 1400

مصوبه تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت اجرا از اول بهمن سال ١٤٠٠
 
100 / 20 /52084/ 1400 1400/11/25

جداول هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق
 
100 / 20 / 43200/ 97 1397/10/05