مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

بخشنامه‌هاي پرمراجعه

موضوع شماره تاريخ

اصلاح مقررات تأمين برق مراکز استخراج رمزدارايي‌هادر سال 1401
 
1401/67210/20/100 1401/12/20

ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي مربوطه در سال 1401 
 
200/ 27800/ 1401 28/ 04/ 1401

مصوبه تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت اجرا از اول اسفند سال ١٤٠1
 
100 / 20 /66119/ 1401 1401/12/13

جداول هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق
 
100 / 20 / 43200/ 97 1397/10/05