مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

بخشنامه‌هاي پرمراجعه

موضوع شماره تاريخ

ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي مربوطه در سال 1399
 
100 / 30 / 14508/ 99 30/ 02/ 1399

ابلاغ تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها - 1399
 
100 / 20 / 10958/ 99 28 /01 / 1399

جداول هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق
 
100 / 20 / 43200/ 97 1397/10/05