مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Collapseتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandسال 1398
Expandسال 1396
Expandسال 1395
Expandسال 1394
Expandسال 1393
سال 1392
سال 1391
Expandسال 1390
Expandسال 1389
Expandسال 1388
Expandسال 1387
Expandسال 1386
Expandسال 1385
Expandسال 1384
Expandسال 1383
Expandسال 1382
Expandسال 1381
Expandسال 1380
Expandسال 1379
Expandسال 1378
Expandسال 1377
Expandسال 1376
Expandسال 1375
Expandسال 1374
Expandسال 1373
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

سال 1392

سال 1392

 

 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت مصارف از ابتداي سال 1392 طبق بند ((1)) بخشنامه شماره 92/25337/40/100 مورخ 92/05/15 ابلاغ گرديده است.
 لذا، فروش انرژي برق تا اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و ابلاغ نرخ‌ها و شرايط مربوطه، بر اساس تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آن‌ها (ابلاغ شده در سال 1390) و ابلاغيه‌هاي مرتبط و واگذاري انشعاب برق بر اساس نرخ‌هاي مندرج در الحاقيه شماره «4» آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق صورت مي پذيرد.