مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Collapseتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandسال 1398
Expandسال 1396
Expandسال 1395
Expandسال 1394
Expandسال 1393
سال 1392
سال 1391
Expandسال 1390
Expandسال 1389
Expandسال 1388
Expandسال 1387
Expandسال 1386
Expandسال 1385
Expandسال 1384
Expandسال 1383
Expandسال 1382
Expandسال 1381
Expandسال 1380
Expandسال 1379
Expandسال 1378
Expandسال 1377
Expandسال 1376
Expandسال 1375
Expandسال 1374
Expandسال 1373
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

سال 1390

سال 1390

 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت مصارف از ابتداي سال 1390 طي نامه شماره 90/20450/200 مورخ 90/01/30 ابلاغ گرديده است. 

تعرفه 1: مصارف خانگي

 
5-1- تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 1
حداكثر بهاي انرژي
4-1- تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 2
3-1- تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 3
2-1- تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 4
1-1- تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي

تعرفه 2: مصارف عمومي

 
جدول تعرفه
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف عمومي

تعرفه 3: مصارف تولید (آب و كشاورزي)

 
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف تولید (آب وكشاورزي)
جدول تعرفه

تعرفه 4: مصارف توليد (صنعت و معدن)

 
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد(صنعت و معدن)
جدول تعرفه

تعرفه 5: ساير مصارف

 
حداكثر بهاي انرژي
3-5- تعرفه مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر برای ماههای گرم مناطق گرمسیر
شرايط اختصاصي مربوط به تعرفه شماره 5 (ساير مصارف)
1-5- تعرفه مشترکین با قدرت بیش از 30 کیلووات
2-5- تعرفه مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر برای مناطق غیرگرمسیر و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

شرايط عمومي

1 - بهاي برق مصرفي آن دسته از مشترکيني که مايل به استفاده از برق بدون پرداخت هزينه انشعاب مي باشند(مشترکين آزاد) با ضريب 1.2 نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دريافت مي شود(تعرفه آزاد). مدت زمان استفاده از اين تعرفه به درخواست متقاضي و تاييد شرکت تعيين مي گردد.

2 - مجموع ساعات اوج بار 4 ساعت و ساعات كم باري 8 ساعت بوده و تشخيص ساعات مزبور در مورد مشترکين نهايي با شرکتهاي برق و در بازار برق به عهده شرکت مديريت شبکه برق ايران مي باشد.

3 - درمورد مشتركيني كه لوازم اندازه گيري دو زمانه دارند(بجز مشتركين خانگي و مشترکين کمتر از 30 کيلووات ساير مصارف)، مصارف ساعات اوج بار با ضريب 0.6 نسبت به نرخهاي ساعات اوج بار و مصارف سايرساعات بانرخ ساعات ميان باري محاسبه مي گردد.

4 - قدرت مورد محاسبه در بهاي قدرت (ديماند) قدرت قرائت شده است، مگر آن كه قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادي كمتر باشد كه در اين صورت 90 درصد قدرت قراردادي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب حداقل مبلغ صورتحساب مشتركين با قدرت 30 كيلووات وبيشتر معادل حاصل ضرب 90 درصد قدرت قراردادي آنها در بهاي هركيلووات قدرت مي باشد.

5 - شركت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي، براي يک دوره اخطار کتبي داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شرکت مي تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و يا بهاي مصارف مازاد (به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد) و قدرت مازاد (مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادي) کليه مشترکين (به استثناي مشترکين کد تعرفه (3-الف) مشترکين مصارف توليد(صنعت و معدن)) را با ضريب 2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دريافت دارد. در صورت تجاوز از قدرت مشترکين مصارف توليد(صنعت و معدن) بهاي برق تا 10 درصد قدرت مازاد با ضريب 1.5 مازاد بر 10 درصد با ضريب 2 محاسبه و دريافت مي‌شود.

6 - شرکت موظف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه هاي ارائه شده بهاي برق مصرفي اين دسته از مشترکين را با اعمال ضريب 1.2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دريافت دارد.

7 - بهاي برق كه در برخي موارد قيمت يا نرخ برق يا مشابه آن نيز ناميده مي شود، شامل مؤلفه هايي نظير بهاي انرژي (اعم از ميان باري، اوج بار و كم باري)، بهاي قدرت، بهاي انرژي راكتيو، پيك فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنايي معابر مي باشد كه باتوجه به مشخصات انشعاب و مشترك (ميزانولتاژ، قدرت و نوع فعاليت) تعيين و از مشتركين دريافت مي شود.

8 - به منظور تعديل ضريب قدرت براي مشتركين غيرخانگي با قدرت 30 كيلووات وبيشتر ، در صورتي كه متوسط ضريب قدرت هر دوره قرائت كمتر از 90 درصد باشد، بهاي برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زير تعديل و محاسبه خواهد شد:

0.5( 2(مصرف راكتيو) + 2(مصرف اكتيو))/ مصرف اكتيو = ضريب قدرت

1- (ضريب قدرت / 90%) = ضريب زيان

درمواردي که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادي كمتر باشد، بهاي انرژي راكتيو (ناشي از بدي كيفيت مصرف) به ازاي هر كيلووار ساعت حداكثر معادل 400 ريال خواهد بود.

9 - در مورد مشتركيني که در مهلت مقرر بهاي برق مصرفي را پرداخت ننمايند (مشتركيني كه پيش از تاريخ صدور صورتحساب مايل به پرداخت باشند و مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت نمايند)، كليه نرخها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضرايب زير محاسبه مي گردد.

ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه مايل به پيش پرداخت مي باشند:

[3000/ (تعداد روزهاي بين پيش پرداخت تا تاريخ صدور صورتحساب +3000 )]

ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت مي نمايند:

[(1+ تعداد روزهاي فاصله بين آخرين مهلت تا تاريخ پرداخت) / 3000))]

10 - بهاي انرژي، بهاي قدرت(ديماند) براساس ماههاي 30 روزه طراحي گرديده است، لذا مقادير آنها در هرماه با توجه به تعداد روزهاي ماه تعديل مي شود.

11 - قانون ماليات برارزش افزوده قابل اجرا از 87/7/1 جايگزين عوارض موضوع قانون تجميع عوارض (ابلاغ شده با شماره 29331 مورخ 81/11/2 ) خواهد شد.

12 - شرکتهاي برق مکلفند در خصوص ميزان مصارف خارج از الگو و افزايش قيمت براي آن دسته از مشترکيني که الگوي مصرف برق براي آنها تعيين شده به شيوه مناسب اطلاع رساني نمايند.

13 - بهاي برق مصرفي مشترکين خانگي در مناطق فاقد شبکه گازرساني در استانهاي هرمزگان و بوشهر و خوزستان و منطقه چابهار و كنارك براي سه ماهه دي،بهمن و اسفند با ضريب 0.6 نسبت به نرخ تعرفه خانگي محاسبه و دريافت خواهد شد.

14 - بهاي برق مصرفي مشترکين خانگي در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر و اروندکنار با در نظر گرفتن الگوي مصرف بر اساس بند ب ماده 4 مصوبه شماره 64106/ت28854ه مورخ 82/12/18 هيات محترم وزيران در نظر گرفته خواهد شد.

15 - هرگاه به عللي از قبيل جلوگيري از افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهاي برق از ميزان مجاز و در نتيجه حفظ پايايي، پايداري و يا جلوگيري از آسيب به تاسيسات، قدرت برخي از مشتركين با اعلام مركز كنترل شبكه به طور موقت محدود و يا قطع گردد، بهاي قدرت ايشان با استفاده از روابط زير متناسباً تعديل خواهد شد:

مجموع [حاصلضرب ميزان محدوديت قدرت در ساعات مربوط به آن ميزان محدوديت قدرت] در هر دوره- 1 = ضريب تعديل بهاي قدرت

قدرت قراردادي اشتراك × تعداد روزهاي دوره × 24

ضريب تعديل بهاي قدرت × بهاي قدرت قراردادي = بهاي قدرت تعديل شده