مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Collapseتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandسال 1398
Expandسال 1396
Expandسال 1395
Expandسال 1394
Expandسال 1393
سال 1392
سال 1391
Expandسال 1390
Expandسال 1389
Expandسال 1388
Expandسال 1387
Expandسال 1386
Expandسال 1385
Expandسال 1384
Expandسال 1383
Expandسال 1382
Expandسال 1381
Expandسال 1380
Expandسال 1379
Expandسال 1378
Expandسال 1377
Expandسال 1376
Expandسال 1375
Expandسال 1374
Expandسال 1373
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

سال 1384

سال 1384

شرکت برق منطقه ای آذربایجان

استان اردبیل
استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان غربی

شرکت برق منطقه ای باختر

استان همدان
استان لرستان
استان مرکزی

شرکت برق منطقه ای اصفهان

استان چهار محال وبختیاری
استان اصفهان

شرکت برق منطقه ای فارس

استان بوشهر
استان فارس

شرکت برق منطقه ای غرب

استان کردستان
استان ایلام
استان کرمانشاه