مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Collapseتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandسال 1398
Expandسال 1396
Expandسال 1395
Expandسال 1394
Expandسال 1393
سال 1392
سال 1391
Expandسال 1390
Expandسال 1389
Expandسال 1388
Expandسال 1387
Expandسال 1386
Expandسال 1385
Expandسال 1384
Expandسال 1383
Expandسال 1382
Expandسال 1381
Expandسال 1380
Expandسال 1379
Expandسال 1378
Expandسال 1377
Expandسال 1376
Expandسال 1375
Expandسال 1374
Expandسال 1373
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

سال 1382

سال 1382

شرکت برق منطقه ای آذربایجان

استان اردبیل  
  ساعات عادي - 1155.3 + 85.6× C
 
  ساعات اوج بار - 2889 + 214 × C
 
  ساعات كم باري - 289.2 + 21.4 × C

 

مصارف ماهيانه 201 تا 300 كيلوواتساعت (به ريال)

 

  ساعات عادي - 2755.3 + 93.6 × C

 

  ساعات اوج بار - 6889 + 234 × C

 

  ساعات كم باري - 689.2 + 23.4 × C

 

مصارف ماهيانه 301 تا 600 كيلوواتساعت (به ريال)

 

  ساعات عادي - 59794.3 + 283.73 × C

 

  ساعات اوج بار - 149482 + 709.31 × C

 

  ساعات كم باري - 14948.2 + 70.93 × C

 

مصارف ماهيانه بيش از 600 كيلوواتساعت (به ريال)

 

  ساعات عادي - 380080.3 + 817.54 × C

 

  ساعات اوج بار - 950200 + 2043.84 × C

 

  ساعات كم باري - 95018.2 + 204.38 × C

 

توجه - C بيانگر متوسط مصرف ماهيانه مي باشد.

 

تبصره 1 - حداكثر بهاي انرژي انشعابهاي با قدرت كمتر از 30 كيلووات به ازاي هر كيلوواتساعت مطابق زير مي باشد:

 

تعرفه 1-1 :

  ساعات عادي

365.6 ريال

  ساعات اوج بار

914 ريال

  ساعات كم باري

91.4 ريال

 

تعرفه 2-1 :
 
  ساعات عادي

468 ريال

  ساعات اوج بار

1170 ريال

  ساعات كم باري

117 ريال

 

تبصره 2 - بهاي برق انشعابهاي با قدرت كمتر از 30 كيلووات صرفاً برابر با بهاي انرژي و براي انشعابهاي با قدرت 30 كيلووات و بالاتر برابر با بهاي انرژي بعلاوه بهاي قدرت (ديماند) مي باشد.

 

تبصره 3 - بهاي قدرت (ديماند) مشتركين با قدرت 30 كيلووات و بالاتر، به ازاي هر كيلووات 802.5 ريال است.

 

تبصره 4 - حداقل بهاي برق ماهيانه براي انشعابهاي تكفاز 3236.75 ريال و براي انشعابهاي سه فاز تا 50 آمپر 18832 ريال است.

 

تبصره 5 - بهاي برق آن دسته از مشتركين جانباز 50 درصد و بيشتر (بر اساس فهرست اعلامي وزارت نيرو) كه مصرف ماهيانه آنها 100 كيلوواتساعت و كمتر است، بخشوده مي باشد.

 

قيمت برق مصارف خانگي آزاد در شركت برق منطقه اي آذربايجان- استان اردبيل (قابل اجرا از تاريخ 1/4/1382 تا پايان سال 1382)

تعرفه 2:عمومی
  ساعات عادي

94.5 ريال

 
  ساعات اوج بار

189 ريال

 
  ساعات كم باري

47.3 ريال

2-2-2 - انشعابهاي روي فشار ضعيف

 

1-2-2-2 - انشعابهاي با قدرت 30 كيلووات و بيشتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 14100 ريال

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت
  ساعات عادي

110.3 ريال

 
  ساعات اوج بار

220.5 ريال

 
  ساعات كم باري

55.1 ريال

2-2-2-2 - انشعابهاي با قدرت كمتر از 30 كيلووات

 

 

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت
  ساعات عادي

138.6 ريال

 
  ساعات اوج بار

277.2 ريال

 
  ساعات كم باري

69.3 ريال

3-2 - مراكز فرهنگي (نظير سازمان صدا و سيما، كتابخانه ها، موزه ها و اماكن تاريخي ثبت شده)، سينماها، مراكز آموزشي و پرورشي (نظير مهد كودكها، كودكستانها، مدارس، دانشگاهها، بيمارستانهاي آموزشي، مراكز آموزش فني و حرفه اي، مدارس و حوزه هاي علميه)، سازمان تبليغات اسلامي، مساجد، حسينيه ها، گلزار شهدا، بقاع متبركه و اماكن مقدسه اقليتهاي ديني شناخته شده، مراكز ورزشي، مراكز بهزيستي و نگهداري جانبازان، معلولين و سالمندان، گرمابه ها و باشگاهها

 

1-3-2 - انشعابهاي روي فشار متوسط و بالاتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 4840 ريال

 

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي

24.2 ريال

 
  ساعات اوج بار

48.4 ريال

 
  ساعات كم باري

12.1 ريال

2-3-2 - انشعابهاي روي فشار ضعيف

 

1-2-3-2 - انشعابهاي با قدرت 30 كيلووات و بيشتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 4840 ريال

 

 

 

 بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

  ساعات عادي 24.2 ريال

 

  ساعات اوج بار 48.4 ريال

 

  ساعات كم باري 12.1 ريال

2-2-3-2 - انشعابهاي با قدرت كمتر از 30 كيلووات

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 40.2 ريال

 

  ساعات اوج بار 80.3 ريال

 

  ساعات كم باري 20.1 ريال

 

4-2 - مراكز و پادگانهاي نظامي و انتظامي

 

1-4-2 - انشعابهاي روي فشار متوسط و بالاتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 5500 ريال

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 27.5 ريال

 

  ساعات اوج بار 55 ريال

 

  ساعات كم باري 13.8 ريال

 

2-4-2 - انشعابهاي روي فشار ضعيف

 

1-2-4-2 - انشعابهاي با قدرت 30 كيلووات و بيشتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 5500 ريال

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 27.5 ريال

 

  ساعات اوج بار 55 ريال

 

  ساعات كم باري 13.8 ريال

 

2-2-4-2 - انشعابهاي با قدرت كمتر از 30 كيلووات

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 45.1 ريال

 

  ساعات اوج بار 90.2 ريال

 

  ساعات كم باري 22.6 ريال

 

5-2 - پمپاژ و تصفيه خانه هاي آب مشروب شهري و روستايي، تصفيه خانه ها و شبكه هاي جمع آوري فاضلاب، چاههاي آب زهكشي وابسته به سازمانهاي آب و فاضلاب، پاركهاي جنگلي و نانواييها

 

1-5-2 - انشعابهاي روي فشار متوسط و بالاتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 6300 ريال

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 31.5 ريال

 

  ساعات اوج بار 63 ريال

 

  ساعات كم باري 15.8 ريال

 

2-5-2 - انشعابهاي روي فشار ضعيف

 

1-2-5-2 - انشعابهاي با قدرت 30 كيلووات و بيشتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 6300 ريال

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 31.5 ريال

 

  ساعات اوج بار 63 ريال

 

  ساعات كم باري 15.8 ريال

 

2-2-5-2 - انشعابهاي با قدرت كمتر از 30 كيلووات

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 51.7 ريال

 

  ساعات اوج بار 103.3 ريال

 

  ساعات كم باري 25.8 ريال

 

6-2 - مراكز بهداشتي و درماني خصوصي نظير بيمارستانها, درمانگاهها, مراكز تشخيص طبي، مراكز پيراپزشكي و مطب پزشكان

 

1-6-2 - انشعابهاي روي فشار متوسط و بالاتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 14175 ريال

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 170.1 ريال

 

  ساعات اوج بار 340.2 ريال

 

  ساعات كم باري 85.1 ريال

 

2-6-2 - انشعابهاي روي فشار ضعيف

 

1-2-6-2 - انشعابهاي با قدرت 30 كيلووات و بيشتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 14175 ريال

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 189 ريال

 

  ساعات اوج بار 378 ريال

 

  ساعات كم باري 94.5 ريال

 

2-2-6-2 - انشعابهاي با قدرت كمتر از 30 كيلووات

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 252 ريال

 

  ساعات اوج بار 504 ريال

 

  ساعات كم باري 126 ريال

 

* در شهرهايي با جمعيت كمتر از يكصد هزار نفر، بهاي برق مجموع بوستانها و ميادين تا سقف يكصد ميليارد ريال براي كل كشور به عهده وزارت نيرو مي باشد.

یر شرایط :

 

1 - در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين 20 درصد افزوده مي شود. مشتركين پمپاژ و تصفيه خانه هاي آب مشروب شهري و روستايي، تصفيه خانه ها و شبكه هاي جمع آوري فاضلاب و چاههاي آب زهكشي وابسته به سازمانهاي آب و فاضلاب مشمول افزايش بهاي برق در ماههاي اوج بار نمي شوند .

 

2 - كليه مشتركين پرمصرف بايد داراي لوازم اندازه گيري سه زمانه باشند. در صورتي كه برخي از اين گونه مشتركين داراي لوازم اندازه گيري سه زمانه نباشند، شركت بايد حداكثر تا پايان شش ماهه اول سال جاري نسبت به نصب آن با در اولويت قرار دادن مشتركين داراي مصرف بالا اقدام نمايد و تا آن زمان به صورت زير عمل خواهد شد:

 

الف - در مورد مشتركيني كه لوازم اندازه گيري يك زمانه دارند، شركت مجاز به اعمال نرخهاي اوج بار و يا كم باري نيست و كليه ساعات، ساعات عادي محسوب مي شوند.

 

ب - در مورد مشتركيني كه لوازم اندازه گيري دو زمانه دارند، مصارف ساعات اوج بار با ضريب 0.9 نسبت به نرخهاي ساعات اوج بار محاسبه مي گردد. به جز ساعات اوج بار مابقي ساعات، ساعات عادي محسوب مي شود و شركت مجاز به اعمال نرخهاي كم باري نيست.

 

3 - حداقل بهاي برق ماهيانه مشتركين با قدرت كمتر از 30 كيلووات به شرح زير دريافت خواهد شد:

 

   

انشعابهاي تكفاز

7575 ريال

 

  انشعابهاي سه فاز تا 50 آمپر 25000 ريال
  پیوست :

 

7-2 - نانوايي هاي سنتي

 

1-7-2 - انشعابهاي روي فشار متوسط و بالاتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 5000 ريال

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 25 ريال

 

  ساعات اوج بار 50 ريال

 

  ساعات كم باري 12.5 ريال

 

2-7-2 - انشعابهاي روي فشار ضعيف

 

1-2-7-2 - انشعابهاي با قدرت 30 كيلووات و بيشتر

 

  بهاي قدرت (ديماند) هر كيلووات 5000 ريال

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 25 ريال

 

  ساعات اوج بار 50 ريال

 

  ساعات كم باري 12.5 ريال

 

2-2-7-2 - انشعابهاي با قدرت كمتر از 30 كيلووات

 

بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها، هر كيلوواتساعت

 

  ساعات عادي 41 ريال

 

  ساعات اوج بار 82 ريال

 

  ساعات كم باري 20.5 ريال
تعرفه 3:تولیدکشاورزی
تعرفه 4:تولید(صنعت ومعدن)
تعرفه 5:سایر مصارف
تعرفه 1-الف:خانگی آزاد
تعرفه 2-الف:عمومی آزاد
تعرفه 3-الف:تولیدکشاورزی آزاد
تعرفه 4-الف:تولید(صنعت ومعدن)آزاد
تعرفه 5-الف:سایر مصارف آزاد
شرایط عمومی: