مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Collapseتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandسال 1398
Expandسال 1396
Expandسال 1395
Expandسال 1394
Expandسال 1393
سال 1392
سال 1391
Expandسال 1390
Expandسال 1389
Expandسال 1388
Expandسال 1387
Expandسال 1386
Expandسال 1385
Expandسال 1384
Expandسال 1383
Expandسال 1382
Expandسال 1381
Expandسال 1380
Expandسال 1379
Expandسال 1378
Expandسال 1377
Expandسال 1376
Expandسال 1375
Expandسال 1374
Expandسال 1373
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

سال 1376

سال 1376


شركت برق منطقه اي آذربايجان


استان اردبيل
تعرفه 5:تجاری
تعرفه 1-الف:خانگی آزاد
تعرفه 2-الف:عمومی آزاد
تعرفه 3-الف:تولید کشاورزی آزاد
تعرفه 4-الف:تولید(صنعت ومعدن)آزاد
تعرفه 5-الف:تجاری آزاد
شرایط عمومی:
استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان غربی

شرکت برق منطقه ای باختر

استان همدان
تعرفه 1-الف:خانگی آزاد
تعرفه 2-الف:عمومی آزاد
تعرفه 3-الف:تولید کشاورزی آزاد
تعرفه 4-الف:تولید(صنعت ومعدن)آزاد
تعرفه 5-الف:تجاری آزاد
شرایط عمومی :
استان لرستان
استان مرکزی
تعرفه 1-الف:خانگی آزاد
تعرفه 2-الف:عمومی آزاد
تعرفه 3-الف:تولید کشاورزی آزاد
تعرفه 4-الف:تولید(صنعت و معدن)آزاد
تعرفه 5-الف:تجاری آزاد
شرایط عمومی:

شرکت برق منطقه ای اصفهان

استان اصفهان
تعرفه 1-الف:خانگی آزاد
تعرفه 2-الف:عمومی آزاد
تعرفه 3-الف:تولید وکشاورزی آزاد
تعرفه 4-الف:تولید(صنعت ومعدن )آزاد
تعرفه 5-الف:تجاری آزاد
شرایط عمومی:
استان چهار محال و بختیاری
تعرفه 5:تجاری
تعذفه 1-الف:خانگی آزاد
تعرفه 2-الف:عمومی آزاد
تعرفه 3-ال5ف:تولید کشاورزی آزاد
تعرفه 4-الف:تولید(صنعت ومعدن )آزاد
تعرفه 5-الف:تجاری آزاد
شرایط عمومی:

شرکت برق منطقه ای گیلان

استان گیلان

شرکت برق منطقه ای فارس

استان بوشهر
تعرفه 1-الف:خانگی آزاد
تعرفه 2-الف:عمومی آزاد
تعرفه 3-الف:تولید کشاورزی آزاد
تعرفه 4-الف:تولید(صنعت ومعدن)آزاد
تعرفه 5-الف:تجاری آزاد
شرایط عمومی:
استان فارس