مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Collapseتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandسال 1398
Expandسال 1396
Expandسال 1395
Expandسال 1394
Expandسال 1393
سال 1392
سال 1391
Expandسال 1390
Expandسال 1389
Expandسال 1388
Expandسال 1387
Expandسال 1386
Expandسال 1385
Expandسال 1384
Expandسال 1383
Expandسال 1382
Expandسال 1381
Expandسال 1380
Expandسال 1379
Expandسال 1378
Expandسال 1377
Expandسال 1376
Expandسال 1375
Expandسال 1374
Expandسال 1373
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

سال 1375

سال 1375


شركت برق منطقه اي آذربايجان


استان آذربايجان غربي
استان اردبيل
استان آذربايجان شرقي

شركت برق منطقه اي باختر


استان همدان
استان لرستان
استان مركزي

شركت برق منطقه اي اصفهان

استان اصفهان
استان چهار محال و بختياري

شركت برق منطقه اي فارس

استان بوشهر
تعرفه 5 : تجاري
تعرفه 1-الف : خانگي آزاد
تعرفه 2-الف : عمومي آزاد
تعرفه 3-الف : توليد كشاورزي آزاد
تعرفه 4-الف : توليد (صنعت و معدن) آزاد
تعرفه 5-الف : تجاري آزاد
شرایط عمومی :
استان فارس