مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Collapseتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandسال 1398
Expandسال 1396
Expandسال 1395
Expandسال 1394
Expandسال 1393
سال 1392
سال 1391
Expandسال 1390
Expandسال 1389
Expandسال 1388
Expandسال 1387
Expandسال 1386
Expandسال 1385
Expandسال 1384
Expandسال 1383
Expandسال 1382
Expandسال 1381
Expandسال 1380
Expandسال 1379
Expandسال 1378
Expandسال 1377
Expandسال 1376
Expandسال 1375
Expandسال 1374
Expandسال 1373
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

سال 1374

سال 1374


كليه شركتها و سازمانهاي برق-كليه استانها

اين تعرفه طي نامه شماره 100/8265 مورخ 25/12/1373 ابلاغ گرديده است
شرایط عمومی :
جداول : جدول محاسبه ضريب زيان
تعرفه 8 : تعرفه برق مصارف آزاد
تعرفه 3 : توليد كشاورزي
تعرفه 4 : توليد ( صنعت و معدن )
تعرفه 5 : تجاري
تعرفه 2 : عمومي
تعرفه 1 : خانگي