مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Collapseتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandسال 1398
Expandسال 1396
Expandسال 1395
Expandسال 1394
Expandسال 1393
سال 1392
سال 1391
Expandسال 1390
Expandسال 1389
Expandسال 1388
Expandسال 1387
Expandسال 1386
Expandسال 1385
Expandسال 1384
Expandسال 1383
Expandسال 1382
Expandسال 1381
Expandسال 1380
Expandسال 1379
Expandسال 1378
Expandسال 1377
Expandسال 1376
Expandسال 1375
Expandسال 1374
Expandسال 1373
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

سال 1394

سال 1394

 

مصوبه وزیر نیرو  

 

 

موضوع مصوبه: تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها

مستند صدور مصوبه: مصوبه هيئت وزيران به شماره ۱۴۵۶۹۰/ت ۵۱۲۵۸ هـ مورخ ٩۳/١٢/۲ 

 

 
 

بدینوسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جهت اجرا از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد .
 
 

 

حميد چيت‌چيان

وزیر نیرو

تعرفه 1: مصارف خانگي

 
حداكثر بهاي انرژي
5-1- تعرفه ماه هاي گرم در مناطق گرمسير 1
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي
1-1- تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر
2-1- تعرفه ماه هاي گرم در مناطق گرمسير 4
3-1- تعرفه ماه هاي گرم در مناطق گرمسير 3
4-1- تعرفه ماه هاي گرم در مناطق گرمسير 2

تعرفه 2: مصارف عمومي

 
جدول تعرفه
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف عمومي

تعرفه 3: مصارف توليد (آب و كشاورزي)

 
جدول تعرفه
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد (آب و كشاورزي)

تعرفه 4: مصارف توليد (صنعت و معدن)

 
جدول تعرفه
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد (صنعت و معدن)

تعرفه 5: ساير مصارف

 
3-5- تعرفه مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر برای ماههای گرم مناطق گرمسیر
1-5- تعرفه مشترکین با قدرت بیش از 30 کیلووات
شرايط اختصاصي مربوط به ساير مصارف
حداكثر بهاي انرژي
2-5- تعرفه مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر برای مناطق غیرگرمسیر و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

شرايط عمومي

١ - بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکینی که مایل به استفاده از برق بدون پرداخت هزینه انشعاب می باشند(مشترکین آزاد) با ضریب ١.٢ نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می شود(تعرفه آزاد). مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست متقاضی و تایید شرکت تعیین می گردد.

٢ - مجموع ساعات اوج بار ٤ ساعت و ساعات كم باري ٨ ساعت است، لیکن مجموع ساعات اوج بار در سال از ۱۴۶۰ ساعت تجاوز نمی نماید. تشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکین نهایی با شرکتهای برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

٣ - درمورد مشتركيني كه لوازم اندازه گيري دو زمانه دارند(بجز مشتركين خانگي و مشترکین ٣٠ کیلووات و کمتر سایر مصارف)، مصارف ساعات اوج بار با ضريب ٠.٦ نسبت به نرخهاي ساعات اوج بار و مصارف سايرساعات بانرخ ساعات ميان باري محاسبه مي گردد.

٤ - قدرت مورد محاسبه در بهاي قدرت (ديماند) قدرت قرائت شده است، مگر آن كه قدرت قرائت شده از ٩٠ درصد قدرت قراردادي كمتر باشد كه در اين صورت ٩٠ درصد قدرت قراردادي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب حداقل مبلغ صورتحساب مشتركين با قدرت بیش از ٣٠ كيلووات معادل حاصل ضرب ٩٠ درصد قدرت قراردادي آنها در بهاي هركيلووات قدرت مي باشد.

٥ - شركت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي، برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شرکت می تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد (به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد) و قدرت مازاد (مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی) کلیه مشترکین (به استثنای  مشترکین مصارف تولید(صنعت و معدن)) را با ضریب ٢ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد. در صورت تجاوز از قدرت مشترکین مصارف تولید(صنعت و معدن) بهای برق تا ١٠ درصد قدرت مازاد با ضریب ١.٥ و مازاد بر ١٠ درصد با ضریب ٢ محاسبه و دریافت می‌شود.

٦ - شرکت موظف است در صورت انقضای اعتبار پروانه های ارائه شده بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین را با اعمال ضریب ١.٢ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

٧ - بهاي برق كه در برخي موارد قيمت يا نرخ برق يا مشابه آن نيز ناميده مي شود، شامل مؤلفه هايي نظير بهاي انرژي (اعم از ميان باري، اوج بار و كم باري)، بهاي قدرت، بهاي انرژي راكتيو، پيك فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنايي معابر مي باشد كه باتوجه به مشخصات انشعاب و مشترك (ميزان ولتاژ، قدرت و نوع فعاليت) تعيين و از مشتركين دريافت مي شود.

٨ - به منظور تعديل ضريب قدرت براي مشتركين غیرخانگی با قدرت بیش از ٣٠ كيلووات، در صورتي كه متوسط ضريب قدرت هر دوره قرائت كمتر از ٩٠ درصد باشد، بهاي برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زير تعديل و محاسبه خواهد شد:

٠.٥٢(مصرف راكتيو) + ٢(مصرف اكتيو))/ مصرف اكتيو = ضريب قدرت 

١- (ضريب قدرت / ٩٠%) = ضريب زيان

درمواردي که قدرت قرائت شده از ٩٠ درصد قدرت قراردادي كمتر باشد، بهاي انرژي راكتيو (ناشي از بدي كيفيت مصرف) به ازاي هر كيلووار ساعت حداكثر معادل ۵۹۵ ریال خواهد بود.

٩ - در مورد مشتركينی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمايند (مشتركيني كه پيش از تاريخ صدور صورتحساب مايل به پرداخت باشند و مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت نمايند)، كليه نرخها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر اساس ضرايب زير محاسبه می گردد.

ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه مايل به پيش پرداخت مي باشند:

[٣٠٠٠/ (تعداد روزهاي بين پيش پرداخت تا تاريخ صدور صورتحساب +٣٠٠٠ )]

ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت مي نمايند:

[(١+ تعداد روزهاي فاصله بين آخرين مهلت تا تاريخ پرداخت) / ٣٠٠٠))]

١٠ - بهاي انرژي، بهاي قدرت(ديماند) براساس ماههاي ٣٠ روزه طراحي گرديده است، لذا مقادير آنها در هرماه با توجه به تعداد روزهاي ماه تعديل مي شود.

١١ - قانون مالیات برارزش افزوده قابل اجرا از ۸۷/۷/۱ جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض (ابلاغ شده با شماره ٢٩٣٣١ مورخ ۸۱/۱۱/۲ ) خواهد شد.

١٢ - شرکتهای برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شده به شیوه مناسب اطلاع رسانی نمایند.

١٣ - بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در مناطق فاقد شبکه گازرسانی در استانهای هرمزگان و بوشهر و خوزستان و شهرهای چابهار و كنارك برای سه ماهه دی،بهمن و اسفند با ضریب ٠.٦ نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد.

١٤ - بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستانهای آبادان و خرمشهر و اروندکنار با در نظر گرفتن الگوی مصرف بر اساس بند ب ماده ٤ مصوبه شماره ٦٤١٠٦/ت٢٨٨٥٤ه مورخ ۸۲/۱۲/۱۸ هیات محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد.

١٥ - هرگاه به عللي از قبيل جلوگيري از افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهاي برق از ميزان مجاز و در نتيجه حفظ پايايي، پايداري و يا جلوگيري از آسيب به تاسيسات، قدرت برخي از مشتركين با اعلام مركز كنترل شبكه به طور موقت محدود و يا قطع گردد، بهاي قدرت ايشان با استفاده از روابط زير متناسباً تعديل خواهد شد:

ضريب تعديل بهاي قدرت

=  ١ - 

مجموع[حاصلضرب ميزان محدوديت قدرت در ساعات مربوط به آن ميزان محدوديت قدرت] در هر دوره

قدرت قراردادي اشتراك × تعداد روزهاي دوره × ٢٤

ضريب تعديل بهاي قدرت × بهاي قدرت قراردادي = بهاي قدرت تعديل شده