مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 91/11800/350

شماره: 91/11800/350
تاریخ: 1391/01/29
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادر تخصصي توانير جهت ابلاغ به كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
تعرفه برق گرمخانه هاي خشك نمودن برگ توتون
 با سلام،

    مقتضي است بهاي برق گرمخانه هاي خشك نمودن برگ توتون را در صورت دارا بودن مجوز معتبر صادره توسط شركت دخانيات ايران با تعرفه توليد (آب و كشاورزي) بند ۳-ج محاسبه و دريافت نمايند. 

محمد بهزاد
معاون وزير در امور برق و انرژي
رونوشت:
 
تصویر نامه: