مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/482

شماره: 11/482
تاریخ: 1391/02/10
از:
شركت توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
بهاي برق گرمخانه هاي خشك نمودن برگ توتون
 «اطلاعيـه»

با سلام،

    با توجه به نامه شماره 350/11800/91 مورخ 29/01/91  معاون محترم وزير نيرو در امور برق و انرژي، بهاي برق گرمخانه هاي خشك نمودن برگ توتون در صورت دارا بودن مجوز معتبر صادره توسط شركت دخانيات و تطابق مجوز با نوع فعاليت مشمول تعرفه توليد( اب و كشاورزي) بند «۳-ج» مي گردد. 

همايون حائري
عضو هيات ‌مديره و مديرعامل
رونوشت:
 - معاونت برنامه ريزي و توسعه شبكه
تصویر نامه: