مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ٩٦/٣٢١٩٤/٣٠/١٠٠

شماره: ٩٦/٣٢١٩٤/٣٠/١٠٠
تاریخ: 1396/06/29
از:
وزارت نيرو
به:
شرکت مادر تخصصی توانیر
موضوع:
جداول هزینه‌های برقراری انشعاب برق
به استناد ابلاغیه شماره ٥٥٦٥٣ مورخ ٩٥/٠٥/١٢ معاون محترم اجرایی رئیس‌جمهور، به پيوست جداول هزینه‌های برقراری انشعاب برق  (ممهور به مهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) که جایگزین جداول موضوع بخشنامه شماره ٩۵/۲۴۷۲۸/۲٠/١٠٠ مورخ ٩۵/٠۵/۲٤ می‌شود، جهت اجرا از تاریخ ٩۶/٠۷/۰۱ ابلاغ می‌گردد.
ستار محمودي
سرپرست وزارت نیرو
رونوشت:
- معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی
- معاونت برق و انرژی
- معاونت حقوقی، پشتیبانی و مجلس
- دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
- دفتر وزارتی و روابط عمومی