مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 44094

شماره: 44094
تاریخ: 1382/10/22
از:
سازمان بازرسي و نظارت
به:
سركار خانم محدث - مدير محترم دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه سازمان توانير
موضوع:
استرداد مابه التفاوت آبونمان واحدهاي نانوايي سنتي

با سلام و احترام ،
پيرو بند يك صورت جلسه مشترك مورخ 3/9/1382 در خصوص اصلاح آبونمان نانوايي هاي سنتي از تاريخ 1/4/1382 ( برگشت به تعرفه مشابه سال گذشته ) و ابلاغ آن به شركتهاي برق منطقه اي جهت اجرا و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از واحدهاي مذكور ، لطفا دستور فرماييد نتايج حاصله در قالب جدول زير به تفكيك 28 استان تهيه و به اين سازمان ارسال نمايند .

 

رديف

استان

شماره هاي دوره قبوض برق واحدهاي نانوايي سنتي مشمول پرداخت مابه التفاوت آبونمان

شماره دوره قبض برقي كه مابه التفاوت آبونمان به عنوان بستانكاري براي واحدهاي نانوايي درج شده است

تعداد قبوض مشمول پرداخت مابه التفاوت آبونمان

مجموع مابه التفاوت آبونمان پرداختي به واحدهاي نانوايي سنتي

 

 

       

 

اكبر شريف پور
مدير كل نظارت بر خدمات زير بنايي
تصویر نامه: