مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 234/11/5018

شماره: 234/11/5018
تاریخ: 1382/11/29
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
تكميل و ارسال جدول اطلاعاتي
با سلام ،
به پيوست تصوير نامه شماره 44094/511 مورخ 24/10/82 سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ارسال مي گردد . خواهشمند است دستور فرمايند نسبت به تكميل جدول مندرج در نامه مذكور و ارسال آن به سازمان ياد شده اقدام نمايند . ضمناً تاكيد مي گردد كه رقم ثابت ماهيانه ( آبونمان ) نانواييهاي سنتي داراي قدرت كمتر از30 كيلو وات از تاريخ 1/4/82 تا پايان سال 1382 براي انشعابهاي تكفاز 3250 ريال و براي انشعابهاي سه فاز 9750 ريال مي باشد .
محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:

- جناب آقاي شريف پور مدير كل محترم نظارت بر خدمات زير بنايي سازمان بازرسي و نظارت بازگشت به نامه شماره مذكور جهت استحضار
- دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
 

تصویر نامه: