مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 234/11/3647/11033

شماره: 234/11/3647/11033
تاریخ: 1382/08/06
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
تبصره يك تعرفه خانگي

پيرو بخشنامه ابلاغ تعرفه هاي سال 82 به اطلاع مي رساند حداكثر بهاي انرژي مشتركين خانگي به ازاي هر كيلو واتساعت به صورت زير مي باشد .

 

ساعات مختلف

مناطق عادي و ماههاي عادي مناطق گرمسير

ماههاي گرم مناطق گرمسير

عادي

468 ريال

365.6

اوج بار

1170 ريال

914

كم باري

117 ريال

91.4

 

محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:

- سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني - جهت استحضار جناب آقاي شريف پور
- مدير كل محترم دفتر حقوقي وزارت نيرو
- دفتر حقوقي شركت توانير
معاونت توسعه و امور اقتصادي - دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: