مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 234/11/3634/10984

شماره: 234/11/3634/10984
تاریخ: 1382/08/05
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
ارسال اسامي واحد هاي فرهنگي و هنري
با سلام ،

در جهت اجراي دقيق بند 3-2 تعرفه عمومي ضمن مكاتبه و برگزاري جلسه با مسئولين محترم ذيربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت مزبور فهرست واحد هاي مورد نظر خود را شامل كتابخانه ، سينما ها ( موجود و در حال احداث ) ، مراكز و مجتمع هاي فرهنگي و . . . را جهت برخورداري از تعرفه عمومي ( بند 3-2 ) اعلام داشته است .

عليهذا ضمن ارسال فهرست مزبور مقتضي است مشتركين واقع در حوزه تحت پوشش آن شركت را از فهرست مزبور استخراج نموده و با توجه به تطابق فعاليت با مجوز نسبت به اعمال تعرفه 3-2 اقدام فرمايند .

ضمناً در صورتيكه مشتركيني به غير از مشترك نامبرده در پيوست اين اطلاعيه از بند 3-2 تعرفه عمومي استفاده مي نمايد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ادارات تابعه مجوز خاصي را ارائه داده اند و اسامي آنها در فهرست ضميمه قرار ندارد ضروري است ضمن هماهنگي با ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها جهت برخورداري مشتركين مربوطه از بند 3-2 فهرست مشتركين را به توانير ارسال دارند تا پس از استعلام از وزارتخانه مزبور نتيجه به آن شركت اعلام گردد .

محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:

- مدير كل محترم دفتر نظارت و ارزشيابي وزارت فرهنگ و ارشاد عطف به نامه شماره 5094/154 مورخ 82/6/30
- جناب آقاي بابايي ، مدير كل محترم دفتر حقوقي وزارت نيرو
- جناب آقاي اميري ، مدير محترم دفتر حقوقي شركت توانير
- معاونت توسعه و امور اقتصادي  - دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: