مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره م/5128

شماره: م/5128
تاریخ: 1382/08/26
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مديريت توليد انتقال نيروي برق ايران ( توانير )
موضوع:
مجوز واگذاري انشعابات تك فاز 25 آمپر در نواحي شهرها
با سلام

حسب تقاضاي شركت هاي برق منطقه اي موافقت مي شود در مواردي كه براي برخورد و جلوگيري از انشعابات غير مجاز به ويژه در نواحي حاشيه شهر ها برقراري تسهيلاتي براي واگذاري انشعاب حداكثر تكفاز 25 آمپر به تشخيص هيات مديره شركت ذيربط ضرورت دارد ، واگذاري اين انشعابات از شمول بخشنامه 4219/م مورخ 9/7/82 خارج و بدون اخذ كارمزد در اقساط حداكثر 18 ماهه صورت پذيرد .

حبيب ا... بيطرف
وزير نيرو
تصویر نامه: