مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره م/4219

شماره: م/4219
تاریخ: 1382/07/09
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
لغو بخشنامه هاي شماره 100/20/53955 مورخ 10/9/1380 و 421/48564 مورخ 8/11/1365
در اجراي پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور طي گزارش شماره 30231/4/2 مورخ 13/12/1381 بدينوسيله بخشنامه هاي فوق الذكر لغو مي شود . مقتضي است از تاريخ وصول اين بخشنامه فروش انشعاب برق به صورت نقدي انجام شود .

بديهي است مصاديق مصرح قانوني در مورد تقسيط هزينه هاي اشتراك برق از جمله ماده 52 قانون برنامه  سوم توسعه پس از تامين و دريافت كارمزد مربوطه ( سود تسهيلات انشعابات تقسيطي ) در قالب رديف 40303230 طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي يا ساير منابع مالي مربوطه مستثني خواهد بود .

حبيب ا... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- سازمان بازرسي كل كشور - معاونت محترم اقتصادي و زير بنايي عطف به گزارش فوق جهت استحضار و در صورت امكان استرداد شكايت ارائه شده به ديوان عدالت اداري
- ديوان محاسبات كشور - معاونت محترم فني و امور حسابرسي شركتها عطف به نامه شماره 93/500/2 مورخ 17/4/1382 جهت استحضار
- معاونت امور برق جهت اقدام لازم
- معاونت امور برنامه ريزي و نظارت
- دفتر حقوقي به انضمام سابقه جهت تهيه متن لايحه پيشنهادي براي اخذ مجوز تقسيط و دريافت كارمزد از مجلس شوراي اسلامي
- دفتر وزارتي و بازرسي
تصویر نامه: