مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ٩٨/١٠٠١٨/٢٠/١٠٠

شماره: ٩٨/١٠٠١٨/٢٠/١٠٠
تاریخ: 1398/02/28
از:
وزارت نيرو
به:
کلیه شرکت های تابعه
موضوع:
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها

مصوبه وزیر نیرو

 

موضوع مصوبه : تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها


مستند صدور مصوبه :مصوبات شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و شماره ۲۰۲۰۵/ت۵۶۵۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ هیأت محترم وزیران

بدینوسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) جهت اجرا از اول اردیبهشت سال ۱۳۹۸، تعیین می گردد. تعرفه های پیوست این مصوبه جایگزین تعرفه های پیوست مصوبه شماره ٩٨/١٠١٤٤/٢٠/١٠٠ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ می گردد. بدیهی است کلیه الزامات اجرایی ابلاغ شده طی مصوبه اخیرالذکر لازم الاجرا بوده و مورد تاکید می باشد.

رضا اردکانيان
وزير نيرو
تصویر نامه: