مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ٩٥/٢٥٣٩٠/٢٠/١٠٠

شماره: ٩٥/٢٥٣٩٠/٢٠/١٠٠
تاریخ: 1395/05/30
از:
وزارت نيرو
به:
شرکت مادر تخصصی توانیر
موضوع:
سهم شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای از جمع کل هزینه‌های برقراری انشعاب برق

پیرو بخشنامه شماره ٩٥/٢٤٧٢٨/٢٠/١٠٠ مورخ ٩٥/٠٥/٢٤ در خصوص هزینه‌های برقراری انشعاب برق، بدینوسیله سهم شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای از جمع کل هزینه‌های برقراری انشعاب برق به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:
الف) سهم شرکت‌ها از جمع کل هزینه‌های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت تا ٣٠ کیلووات (بدون احتساب هزینه لوازم اندازه‌گیری) به شرح مندرج در جدول زیر می‌باشد:

هزینه‌ها به ازای هر انشعاب ٢٥ آمپر تکفاز (اعم از متقاضیان واقع در سطح و یا ارتفاع) به ریال
کل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده شهرستان‌های تهران و کرج ١٧,٤٧٠,٢٥٠ ١١,٣٥٥,٦٦٣ ٦,١١٤,٥٨٧
محدوده خدمات شهری تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد ١٧,٤٧٠,٢٥٠ ١١,٣٥٥,٦٦٣ ٦,١١٤,٥٨٧
کلیه انشعاب‌های خانگی در محدوده خدمات شهری واقع در منطقه گرمسیر ١ ٦,١٨٣,٥٠٠ ٥,١٣٢,٣٠٥ ١,٠٥١,١٩٥
انشعاب‌های غیرخانگی روستایی و کلیه انشعاب‌ها در محدوده خدمات شهری سایر مناطق کشور ١١,١٣٧,٧٥٠ ٩,٥٧٨,٤٦٥ ١,٥٥٩,٢٨٥
انشعاب‌های خانگی روستایی ٣,٢٤٠,٧٥٠ ٣,٢٤٠,٧٥٠ ٠
انشعاب‌ها و مناطق مشمول جمع کل هزینه‌های برقراری انشعاب برق سهم شرکت توزیع نیروی برق سهم شرکت برق منطقه‌ای

ب) از مجموع هزینه‌های برقراری انشعاب برق برای متقاضیان با قدرت ٣٠ کیلووات و بیشتر (شامل هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق، نیرورسانی و قدرالسهم زمین و سهم تجهیزات پست فوق‌ توزیع و توزیع حسب مورد) روی ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف، ٣٥ درصد سهم شرکت‌های برق منطقه‌ای و ٦٥ درصد سهم شرکت‌های توزیع نیروی برق می‌باشد. بدیهی است مجموع هزینه‌های برقراری انشعاب برق روی ولتاژ فوق توزیع و انتقال کلاً متعلق به شرکت برق منطقه‌ای خواهد بود.
ضروری است دستورالعمل لازم برای انجام گردش مالی و ثبت حساب‌ها در شرکت‌ها برای مبالغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات مرتبط، ظرف حداکثر یک ماه توسط شرکت توانیر تهیه و ابلاغ گردد.

حمید چیت چیان
وزیر نیرو
تصویر نامه: