مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 93/48957/30/100

شماره: 93/48957/30/100
تاریخ: 1393/12/05
از:
وزارت نيرو
به:
شرکت مادرتخصصي توانير
موضوع:
ابلاغ تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها
بسمه تعالی
مصوبه وزیر نیرو
موضوع مصوبه: تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها
مستند صدور مصوبه: تصويب‌نامه هیأت وزیران به شماره 145690/ت 51258 هـ مورخ 02/12/1393
 
 
     بدینوسیله تعرفه‌هاي برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکت‌های برق منطقه‌اي و توزيع نيروي برق براي اجرا از ابتداي اسفند سال 1393 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می‌گردد.
 
 
                                                                          حميد چيت‌چيان
                                                                        وزير نيرو
 
تصویر نامه: