مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 92/31546/30/100

شماره: 92/31546/30/100
تاریخ: 1392/07/14
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادر تخصصي توانير
موضوع:
ابلاغ هزينه هاي برقراري انشعاب برق
 با استناد به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران ، به پيوست اصلاحيه جدول شماره 1 بند (78-4) و جدول شماره 2 بند (79-4) هزينه هاي برقراري انشعاب برق، مرتبط با الحاقيه شماره 4 آيين نامه تكميلي تعرفه­هاي برق، موضوع ابلاغيه شماره 100/20/1509 مورخ 18/1/83 ، به منظور اجرا از تاريخ 15/7/1392 ابلاغ مي ­گردد.

     در ضمن، همزمان تمامي بندهاي مغاير در فصل ششم آئين ­نامه تكميلي تعرفه ­هاي برق و تمامي بخشنامه ­هاي مغاير ملغي مي ­شود.

حميد چيت چيان
وزير نيرو
رونوشت:
 
- معاونت امور برق و انرژي
-معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
-معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس
-دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
- شركت مادر تخصصي توانير جهت ابلاغ به شركتهاي زيرمجموعه
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي