مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 90/20450/200

شماره: 90/20450/200
تاریخ: 1390/01/30
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
ابلاغ مصوبه وزير نيرو- تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت مصارف از ابتداي سال 1390
 با سلام

به پيوست مصوبه شماره 90/2318/20/100 مورخ 90/1/30 وزير نيرو در خصوص تعرفه هاي برق و شرايط عمومي مربوطه جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

داود منظور
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي و قائم مقام ستاد هدفمند كردن يارانه ها
رونوشت:

 - جناب آقاي رحيمي، معاون اول رييس مجترم جمهور به همراه پيوست جهت استحضار.
- جناب آقاي دكتر حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به همراه پيوست جهت استحضار.
- جناب آقاي مهندس نامجو وزير محترم نيرو جهت استحضار.
- قائم مقام محترم وزير.
- معاونين محترم وزير.
- شركت مادر تخصصي توانير به همراه پيوست.
- شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور به همراه پيوست.
- شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران به همراه پيوست.
تصویر نامه: