مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 12560/30/100

شماره: 12560/30/100
تاریخ: 1390/04/11
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
بخشودگي هزينه برق مصرفي و انشعاب برق در سال 1390
 باسلام ،

     مقتضي است واگذاري انشعاب برق در سال 1390 براساس مفاد الحاقيه شماره 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق و با رعايت موارد ذيل صورت پذيرد:

1-   كليه مساجد براساس ماده «7» مصوبه شماره 56836/ت17785ه‍ مورخ 22/4/76 هيات محترم وزيران (مساجد بين راهـي وفق ماده «54» قانون تنظيـم بخشي از مقررات مالي دولت كه اعتبار آن براساس ماده «224» قانون برنامـه پنجم توسعه تمديد شده‌است و مساجد روستايي به استناد ماده «66» قانون بودجه سال 1390 كل كشور) از پرداخت هزينه انشعاب معاف هستند. در صورت ضرورت تعميم بخشودگي مذكور به انشعاباتي با قدرت بيش از 25 آمپـر تك‌فاز در مناطق غيرگرمسير و بيش از 25 آمپـر سه فاز در مناطق گرمسير مطابق با اطلاعيه شماره 255/1197/11 مورخ 8/4/87 عمل مي‌شود.

 

2-   وزارت راه و ترابـري از پرداخت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب برق (ستون «1» جداول شماره يك و دو الحاقيه شماره «4» آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق حسب مورد) براي تهويه و روشنايي تونل‌ها، چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير، چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور (موضـوع ماده «54» قانون تنظيـم بخشي از مقررات مالي دولت كه اعتبار آن براساس ماده «224» قانون برنامـه پنجم توسعه تمديد شده‌است) معاف مي‌باشد. نيرورساني و ايجاد تاسيسات روشنايي و نگهداري اين تاسيسات به عهده وزارت راه و ترابري است.

 

3-    جانبـازان با درصد جانبازي بيست و پنج درصد (25%) و بالاتـر، آزادگان و هريك از اعضاي محترم خانواده معظم شهدا (شامل همسر، فرزندان و والدين) معرفي شده از طرف بنياد شهيد و امور ايثارگران، براساس تصويب‌نامه شماره 182455/ت41134ك مورخ 8/10/87 هيات محترم وزيران، از پرداخت هزينـه برقراري انشعاب برق (ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك الحاقيه شماره «4») براي يكبار و يك واحد مسكوني جديدالاحداث تا حد كنـتور بيست و پنج آمپر تك‌فاز (مازاد به عهده متقاضـي) معاف هستند. معافيت مذكور به خانواده جانبازان و آزادگان متوفي نيز در صورت عدم بهره‌مندي تعلق مي‌گيرد.

 

4-   مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، براساس بند ”د“ ماده «39» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده «97» قانون بودجه سال 1390 كل كشور، با ارايه معرفي‌نامه از نهادهاي فوق براي يك بـار و يك انشعاب مسكوني حداكـثر تا سقف 25 آمپـر تك‌­فـاز براي مناطق غيرگرمسير و 25 آمپـر سه فـاز براي مناطق گرمسير از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق (ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك الحاقيه شماره «4») معاف مي‌باشند.

 

5-   كليه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن و حوزه‌هاي علميه، براساس ماده «112» قانون بودجه سال 1390 كل كشور، حداكـثر تا سقف 25 آمپـر تك‌ فـاز براي مناطق غيرگرمسير و 25 آمپـر سه فـاز براي مناطق گرمسير از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق (ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك الحاقيه شماره «4») معاف مي‌باشند. مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مشمول بخشودگي فوق نمي‌گردند.

 

6-   حسينيه‌ها و دارالقرآن­هاي روستايي، به استناد ماده «66» قانون بودجه سال 1390 كل كشور، از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق (ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك الحاقيه شماره «4») حداكـثر تا سقف 25 آمپـر تك‌ فـاز معاف مي‌باشند.

 

در ضمن در سال 1390 معافيت‌هاي بهاي برق مصرفي به شرح ذيل مي باشد :

1-     جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر (موضوع بند ”الف“ ماده «6» آيين‌نامه اجرايي ماده «13» قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان) و فرزندان معظم شهدا (موضوع بند ”الف“ ماده «44» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده «122» قانون بودجه سال 1390 كل كشور) با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت هزينه برق مصرفي در مناطق غيرگرمسير تا 80 كيلوواتساعت در ماه و در مناطق گرمسير تا 100 كيلوواتساعت در ماه معاف مي‌باشند. نحوه محاسبه وفق بند 1-2-1 نحوه و توالي محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف خانگي ارسالي به ضميمه اطلاعيه شماره 4923/11 مورخ 22/10/89 است.

2-     مساجد، حسينيه‌ها و دارالقرآن­هاي روستايي، به استناد ماده «66» قانون بودجه سال 1390 كل­كشور، از پرداخت هزينه برق مصرفي تا 150 كيلوواتساعت در ماه معاف مي‌باشند. براي اين منظور ابتدا 150 كيلوواتساعت به ازاي هر ماه (30 روز) از مصرف انرژي دوره كسر و سپس صورتحساب بهاي برق محاسبه مي‌گردد.

3-     وزارت راه و ترابـري از پرداخت صورتحساب بهاي برق مصارف تهويه و روشنايي تونل‌ها، چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير، چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهـي (موضـوع ماده «54» قانون تنظيـم بخشي از مقررات مالي دولت كه اعتبار آن براساس ماده «224» قانون برنامـه پنجم توسعه تمديد شده‌است) معاف مي‌باشد.

مجيد نامجو
وزير نيرو
رونوشت:

 -   معاونت امور برق و انرژي.
 -    شركت توانير.
 -    دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي.
تصویر نامه: